Formålet med ordningen er å legge godt til rette for at frivillige organisasjoner får mulighet til å være aktive medspillere i samfunnsutviklingen, med formål å opprettholde levende og aktive lokalsamfunn gjennom frivillig arbeid i tråd med Harstad kommunes frivillighetsstrategi 2022-2026

Målgruppe for støtteordningen

Ideelle frivillige organisasjoner i Harstad kommune som bygger på frivillig innsats. Organisasjonene må være registrert i brønnøysundregisteret og frivillighetsregisteret.

Beskrivelse av hvilke typer tiltak som kan få støtte

Prosjektet det søkes tilskudd til må være forankret i organisasjonen. Det gis kun anledning til å søke på tilskudd til ett bestemt formål i virksomheten. Eksempelvis et bestemt tiltak/aktivitet eller arrangement.  

Prioritering av søknader

Tiltak som bidrar til å nå formålet med ordningen kan innvilges støtte.

Harstad kommune vurderer søknadene og vedtar fordeling av midlene etter ei totalvurdering på skjønnsmessig grunnlag.

Formelle krav til søknaden og søknadsfrist

Søknad skal inneholde følgende:

  • Prosjektbeskrivelse med mål, prosjektaktiviteter og ønsket resultat, samt tidsplan for gjennomføringen av prosjektet.
  • Budsjett/finansieringsplan med oversikt over alle inntekter og utgifter som berører prosjektet, også organisasjonens egne midler.

Kommunens behandling av søknaden

Søkere er selv ansvarlig for å fylle ut all etterspurt informasjon i søknadssystemet. Alle søknader vil bli vurdert opp mot hverandre etter at søknadsfristen er utløpt.

Kommunens prioritering av søknader legges frem til politisk behandling i utvalg for oppvekst og kultur 11.april. 

Krav til rapportering, inkl. regnskap

Ved mislighold av midler, ved midler som er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering på denne støtteordningen kan kommunen kreve hele eller deler av tilskudd tilbakebetalt fra organisasjonen.

Virksomheter som får tildelt tilskudd har plikt til å sende inn rapport og revidert regnskap innen 2 måneder etter at tiltaket er avsluttet. Dersom ikke annet er avtalt må tiltaket være avsluttet innen 31. desember i prosjektåret.

Krav til søknad

Søknadsskjema ligger her.   

Vi gjør oppmerksom på at alle registrerte søknader er offentlig tilgjengelig informasjon, og alle som ber om det i utgangspunktet har rett til innsyn, jamfør Offentleglova. Søknader skal aldri inneholde personopplysninger om deltakere i tiltakene/aktivitetene.

Søknadsskjemaet som sendes inn må være utfylt i sin helhet, dokumenter kan ikke ettersendes. Vær oppmerksom på at ufullstendige søknader kan bli avvist.