Barn- og unges kommunestyre (BUK) består av to representanter fra alle ungdoms- og videregående skoler i kommunen og to representanter fra Ungdommens Hus. BUK skal gi barn og ungdom en tydelig stemme i det politiske systemet og sikre barn og ungdoms innflytelse på politikk som angår dem. BUK har fått tildelt 100 000 kroner i året som kan deles ut til arrangementer og aktivitetstilbud for og med barn og ungdom i Harstad Kommune. Lag, foreninger, organisasjoner eller bare iderike barn eller ungdom kan søke om midlene.

Kriteriene for å søke om midlene er:  

1. Barn og unge må være med på å lage søknaden og skrive under på denne. Tiltaket/prosjektet må ha en rusfri profil. Person over 18 år må stå som økonomisk ansvarlig for tildelte midler.

2. Skoler og barnehager kan ikke søke om penger. Det betyr at de ansatte ved skolene ikke kan søke om penger. Elevråd kan søke. Det kan også foreldreutvalg, men da må elevene være med på søknaden. Se punkt 1.

3. Bedrifter eller andre som har som mål å tjene penger på arrangementet kan ikke søke om tilskudd. Tiltak hvor hele fortjenesten går til noen som skal hjelpe andre (veldedighet) kan søke. 

4. Søknadsfrist settes til 1/5. Søknadene tas først opp i Ungdomsrådet som kommer med et forslag til BUK på hvordan pengene skal fordeles. BUK bestemmer fordelingen. Hvis det er penger igjen etter den første fordelingen bestemmer BUK en ny søknadsfrist.

5. Søknaden må inneholde følgende opplysninger:
a) Budsjett som også inneholder opplysninger om egenandel. Man kan ikke forvente å få alle pengene i tilskudd fra BUK-midlene.
b) Hvordan, og i hvilken grad barn og unge er involvert.
c) Navn på økonomisk ansvarlig.
d) Post- og eventuelt e-postadresse, telefonnummer.
e) Kontonummer som eventuell støtte skal utbetales til.

Søknaden kan sendes til: maria.paoli@harstad.kommune.no