Hei

Det er lenge siden sist – men her er endelig litt nytt om noe av det som skjer i kommunen akkurat nå.Vi må nesten starte med de ferskeste og beste nyhetene:

Integreringspris

Mandag tikket det inn et brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet der det har gleden av å gratulere Harstad kommune med nominering til IMDis Bosettings- og integreringspris 2021! Harstad kommune er én av til sammen seks kommuner som er nominert. Hurra! Hensikten med Bosettings- og integreringsprisen er å framheve kommuner som har utmerket seg i arbeidet med å bosette og integrere flyktninger. Bosettings- og integreringsprisen skal deles ut på IMDis årskonferanse den 19. november 2021 i Oslo. Vi krysser fingrene.

Integreringsenheten
For dere som ikke har fått det med dere - vi har i år opprettet en ny kommunal integreringsenhet. Enheten ledes av Maria Bøgeberg og fungerer som et kompetanse- og ressurssenter for kommunens arbeid med flyktninger og innvandrere. Her har vi samlokalisert voksenopplæringen, arbeidet med bosetting av flyktninger, Introduksjonsordningen og helsetjenester for innvandrere under samme enhet – i Storgata 5. Her mener vi at vi er har vært kreativ, åpen og nytenkende i integreringsarbeidet – og det gode arbeidet har gitt resultater allerede. Rundt 30 ansatte er i enheten. Hittil i år har det blitt bosatt i underkant av 30 personer samlet sett skal det bosettes 43 flyktninger i Harstad i år.

Tredje best i landet

Ikke nok med det: Vi er tredje best i landet på åpenhet: Pressens offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport har gjennom Åpenhetsbarometeret 2021 kåret Harstad til landets tredje beste kommune på åpenhet. Det betyr at de vurderingene og jobben som gjøres i service- og dokumenttjenesten med postliste, offentliggjøring og informasjon er i nasjonal toppklasse. Hurra – en gang til!

Livsgledehjem

Tirsdag ble det klart at Stangnes sykehjem er re-sertifisert som livsgledehjem, etter at man ikke ble re-sertifisert høsten 2020. Tre ganger hurra!

Kåringer
Apropos kåringer: Harstad kommune rangeres som nummer 103 i landet og som nummer 3 i Troms og Finnmark i NHOs kommune-NM for 2021. NHOs kommune-NM måler ikke kommunens tjenester overfor næringslivet. Det som måles, basert på offentlig statistikk, er attraktiviteten og vekstkraften til Harstadsamfunnet. Vi er ikke tilfredse med å gå tilbake på landsbasis, men tar med oss at vi holder posisjonen som nr. 3 i Troms og Finnmark.

På kommunale tjenester er Harstad beste kommune i Troms og Finnmark på årets Kommunebarometer. De tjenestene Harstad kommune scorer best på er sosialtjenester, pleie og omsorg og helse. Kommunebarometeret er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres kommunene etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer. Harstad kommer på en 120. plass av 356 kommune, noe som er en forbedring på 36 plasser. Se for øvrig: https://www.harstad.kommune.no/harstad-best-i-troms-og-finnmark.6406636-175063.html

Vokser mest

I første kvartal 2021 økte folketallet med 38, og i andre kvartal ble det 53 flere harstadværinger. Harstad er den bykommunen i nord med størst prosentvis vekst i folketallet.

Så litt indremedisin:

ePhorte ryker i 2022!

Et nytt og moderne system er på tur inn, og akkurat nå er vi inne i forhandlingsfasen før leverandør skal velges. Det betyr at alle som saksbehandler i ePhorte vil få et nytt funksjonelt og intuitivt saksbehandlingssystem. Hurra!

MEN – det vil kreve noe opprydding i ePhorte, så har man saker som skal ferdigstilles i ePhorte, så må det gjøres før jul – i år…

Ny skjemaløsning på vei inn

Det skal bli lettere å lage digitale skjema enn i dag, så vi kan digitalisere flere av de vi har på papir. Forhåpentligvis blir vi mer effektive.

Litt om organisasjonen:

Nedbemanning og omorganisering

Kommunestyret har vedtatt av vi skal kutte 39 årsverk av de rundt 1800 årsverkene vi har i dag. Helse og omsorg er ikke omfattet av dette. Det er den en egen prosess på dette. Rundt ti av disse årsverkene skal kuttes på rådhusene. Samtidig er dert naturlig å se om vi er rett organisert, da, dagens organisering har vært noenlunde uendret siden 2002. Prosessen vil være ferdig rundt årsskiftet 21/22.

Kommuneadvokaten

Kommuneadvokaten er Harstad kommunes prosessfullmektig i saker for domstoler og fylkesnemnd og er juridisk rådgiver for hele den kommunale organisasjonen. Kommuneadvokaten jobber innenfor et bredt spekter av rettsområder og fordeler seg mellom rådgivning, utredninger og prosessoppdrag. Kommuneadvokaten har tre ansatte, og består av advokat Kristian Fredheim, advokat Frode Karlsen, og advokatfullmektig Ann Silje Rolness.

Kompetanseheving

15 ansatte i ulike avdelinger i enheten for bo og oppfølging har startet opp med «Mitt livs ABC». Denne kompetansehevingen omfatter grunnleggende opplæring i viktige temaer innen tjenesteyting til personer med utviklingshemning. I tillegg til denne kompetansehevingen, er det stort fokus i enheten på den nye nasjonale veilederen fra helsedirektoratet. Veilederen omhandler hvordan man kan legge til rette for gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemning. Dette er den første veilederen som er utarbeidet på nasjonalt nivå som kun omhandler denne brukergruppen.

Ressurssenter

Knorrebakken boenheter i enhet for Bo og oppfølging, har siden 2016 vært Ressurssenter for sykdommen Huntington i hele Nord-Norge. De er ett av fem ressurssenter i Norge. De andre ligger i Trondheim, Bergen Oslo og Kristiansand. Dette oppdraget har de fått for at de har bred kompetanse på sykdommen Huntington.

Vi har maaaaange små og store byggeprosjekter på gang. Her er en statusrapport:

Småhus

Vi skal bygge flere småhus. Vi har kjøpt eiendommer Møllenåsen/Breivika for to nye småhus og i Kanebogen for ett til to småhus. Vi er klare til å lyse ut anbud på disse. Vi vurderer ulike løsninger for flere småhus andre steder i fremtiden.

Helsehus

Skisseprosjektet er ferdig. Neste fase er forprosjekt og konkurransegrunnlag. Dette skal forhåpentligvis være ferdig i april.  Helsehuset skal samle mange av våre helsetjenester, og ligge vegg i vegg med UNN - og har direkteforbindelse via en kulvert.

Sørbygda barnehage

Her skal en anbudskonkurranse kunngjøres i disse dager. Barnehagen vil bestå av fire avdelinger, og som følge av det vil barnehagen i Fauskevåg legges ned. Ferdig høsten 2023.

Forsterket skole

Det skal nå bygges en forsterket skole for elever med særskilt tilretteleggingsbehov i underetasjen på Seljestad ungdomsskole. Det vil bli lyst ut en anbudskonkurranse i oktober. 

Nedre Gangsås senter

Her er det planlagt et dagsenter, avlastningsboliger og omsorgsboliger. Det jobbes enda med endelig løsning sammen med Husbanken.

Bergseng skole

Nå starter arbeidet med reguleringsplanen. Den samkjøres med harstadpakkeprosjektet langs Gamle ridevei/Stallheimveien. Prosjektet gjennomføres som samspillskontrakt, som betyr at vi inviterer entreprenører til å jobbe sammen med oss for å tegne ut skolen og prise prosjektet før vi velger ut den beste tilbyderen. Det betyr at vi jobber parallelt med flere leverandører.

Olavsgården, 1. etasje

Vi har startet en mulighetsstudie for å se om det er mulig å lage (omsorgs)boliger i etasjen. Ombyggingen kan gi seks nye boenheter med egen fellesstue og vaskerom.

Kila ungdomsklubb

Her har vi bidratt til renovering av lokaler i samarbeid med foreldregrupper og barn. Det blir åpning i starten av november.

Apropos Kila. Vår IKT-avdeling hatt tett dialog med Telenor, og nylig er mobildekningen inne på skolen blitt betraktelig bedre. Nå er det mulig å ringe derfra!

Blåhuset

Renovering utvendig og innvendig er planlagt. IKT har allerede bidratt med trådløs internett dit, som gir en rimeligere og mye bedre tjeneste for de som bruker huset.

Leie til eie

Vi ønsker å bidra til at noen av de som ikke kommer seg inn på boligmarkedet, skal få muligheten. Det var 146 søkere til prosjektet, og 12 personer er trukket ut. Nå skal vi sammen med dem finne bolig. Vi kjøper, fryser prisen, og lar de betale en fast sum i fem år. Etter fem år, kan de kjøpe boligen til avtalt pris

Kollektivknutepunkt for sentrum

Det er trangt i sentrum, og arbeidet med å finne en god løsning for kollektivtrafikk er komplisert. Det er vedtatt en reguleringsplan, og planlegging starter i høst. En mulig anleggsstart er høsten 2022 med ferdigstillelse i 2023.

Fortau Steinvegen (Grønnebakkan – Skaunvegen – Øverlandet)

Dette prosjektet omfatter fornying av vann- og avløpsanlegg på strekningen og bygging av nytt fortau. Prosjekteringen er startet, og byggingen av strekningen Grønnebakkan-Skaunvegen starter første kvartal 2022. Neste byggetrinn starter høsten 2022.

Fortau Skarvegen

Dette omfatter bygging av nytt fortau langs Skarvegen til Folkeparken. Prosjektering av anlegget er startet. Anleggsstart blir høsten 2022.

Trafikkpark Båbærhaugen

Omfatter bygging av trafikkpark til trening i ferdsel i trafikken for barnehager og skoler. Prosjekteringen er startet, og byggingen vil starte våren 2022 og ferdigstillelse høsten 2022.

Bygging av parkeringshus

Omfatter bygging av nytt parkeringshus med 250 plasser i Hvedingkvartalet, mesten midt i Harstad sentrum. Dette er til erstatning av diverse overflateparkering i sentrum. Byggingen er startet og ferdigstillelse vil bli juni 2022.

Hurtigladere for el-biler

To hurtigladere for el-biler skal etableres i sentrum, i samråd med Nordkraft nett. Det vurderes plassering på taket til P-hus Grottebadet. Disse vil kunne være på plass i begynnelsen av november.

Toalett Bjarkøy

Det bygges offentlig toalett på Bjarkøy. Dette leveres av Sæteråsen maskin og ferdigstilles i løpet av oktober.

Gatelys Kanebogen skole

Det er bygd gatelysanlegg langs atkomstveg til Kanebogen skole. Det ble ferdigstilt i september.

Gatelys – Led-armaturer

Det er startet et prosjekt med utskifting av alle gatelysarmaturer til LED. Det er foreløpig skiftet cirka 300 punkter. Dette arbeidet vil fortsette i 2022-2023, til alle de rundt 3600 punktene er skiftet.

Generalhagen

Prosjektet omfatter en helhetlig utvikling og opprusting av Generalhagen.

Noe er allerede gjort: Opprusting av lekeplassen og flytting av paviljongen ble gjennomført i 2019-2020. Fra vintersesongen 2021/2022 vil en mobil kunstisbane også være på plass. Her er arbeidene er i gang. Det skal være klar til bruk i starten av november. Åpningsdato og program kommer. Det resterende del av parken planlegges utført i 2022-2023. Det omfatter tiltak som terrengbearbeiding, ny folkescene, fontene og en helhetlig belysning av parken. Disse tiltakene er under prosjektering og arbeidene kan starte våren 2022 og ferdigstilles i 2023. De har en kostnadsramme på cirka 26,5 millioner kroner.

Park i Harstadhamn

Omfatter bygging av park i Harstadhamn i tilknytning til nytt boligområde. I prosjektet inngår kunstinstallasjonen «Atlantis», som er en del av Kuntstien. Prosjektet innebærer en videreføring av stien langs sjøen og kunststien, samt utvikling av kaiområde. Her blir det møteplasser /benker og belysning. Anleggsstart: 2022. Ferdigstillelse: høsten 2022. Se https://www.harstad.kommune.no/slik-kan-parken-og-kunstprosjektet-i-harstadhamn-bli.6396173-175063.html

«Vinter-Harstad» - belysningsplan

Prosjektet omfatter utarbeidelse av en plan/strategi for prioritering en helhetlig lysdesign i sentrumsområdene, som bidrar til å skape attraksjonskraft, trivsel og trygghet. Med lang vinter, mørketid og begrenset dagslys kan lyssetting fungere som et viktig stedsutviklingstiltak. Planarbeidet er påbegynt og ferdigstilles i løpet av 1. halvår 2022.

Uteområdene Hagebyen skole

Dette prosjektet omfatter en fullverdig oppgradering av uteområdene til Hagebyen skole med blant annet volleyballbane, tuftepark, stier, sittegrupper og lignende. Prosjektet er ferdig prosjektert og lagt ut på anbud. Anleggsstart blir vinteren/våren 2022 og ferdigstillelse høsten 2022.

Opprusting av uteområder på barnehager og skoler

Det er startet et planarbeid for opprusting av lekeapparat ved barnehager og skoler. Det gjøres en helhetlig vurdering av statusen på dagens anlegg og det prioriteres opprusting og utbygging av de ulike anleggene. Det inngås en rammeavtale for lekeutstyr. Det utføres mindre utbedringer i 2021, men hovedtyngden av arbeidene starter i 2022 og gjennomføres løpende i tråd med løpende årlige bevilgninger.

Turnhall på Stangnes

Det er gjennomført et skisseprosjekt for ny turnhall på Stangnes, som er vedtatt av kommunestyret. Det er startet arbeid med videre planlegging av prosjektet. Det er mål om byggestart i 2022 og ferdigstillelse i 1. halvår 2023.

Skøyteanlegg på Kanebogen

Det er anskaffet en ny ismaskin til skøytebanen på Kanebogen. Den leveres i desember 2021. Det er også startet planlegging av driftsbygning/garasje ved anlegget. Bygging av dette vil kunne starte senhøsten 2021 og ferdigstilles i 2022.

Frisbeegolfbane i Folkeparken

Vi har sammen med Harstad Discgolfklubb etablert en 9-hulls frisbeegolfbane i Folkeparken. Sporten appellerer til alle og det er kjempegøy. Spillet er lett å forstå, rimelig å delta på og veldig engasjerende. Det er gratis å spille på banen i Folkeparken. Anlegget ferdigstilles i oktober.

Vann og avløps-prosjekter

VVA (fortau, vann og avløp) Stalheimveien – Gamle Ridevei

Dette prosjektet omfatter detaljprosjektering for utskifting av vann- og avløpsanlegg og nytt fortau i forbindelse med nye Bergseng skole. Utfører først VA fra kryss Bergsbakken til Rypelia, deretter VVA fra i resterende del av Stalheimveien fra Kilhusveien til Bergsbakken. Prosjektet er ett av fem delprosjekter som omfatter hele området fra Bueskytterbanen til Bergsodden.

VA Parken III

Separering av spillvann og overvann, bygging av fordrøyningsanlegg for overvann og fornying vannledning, ved Harstad Stadion og Parken-området, samt St Olavs gt nord – Tore Hunds gt.

Vann Lundenes og Kjøtta

Utredning og detaljprosjektering for fornying av vannledninger av asbestsement med høy bruddfrekvens mellom Bjørnerå og Lundenes og på Kjøtta.

Pumpestasjon og ny utslippsledning Leira, Bjarkøy

Etablering av avløpspumpestasjon (PS) fra ny slamavskiller, samt ny utslippsledning til dypere vann ved Nergårdshavn på Bjarkøy. Riving og opprydding av gamle kummer og utslippsledninger på Leira.

Vann: Høydebasseng Sørvik

Utredning for nytt høydebasseng for Sørvikområdet i forbindelse med flere utbyggingsprosjekter.

VA Harstadgårdsveien og deromkring

Fornying av vannledninger og separering av spillvann og overvann i Harstadgårdsveien, Verftsgata, Asbjørn Selsbanes gate, Erikstads gate, Jørns gate, Eriks gate. Entreprenør er Br Killi, og dette prosjektet er grunnen til at Harstadgårdsbakken er stengt for gjennomgangstrafikk. Du kan lese mer om hele prosjektet – som strekker seg til 2023 - her: https://www.harstad.kommune.no/fornying-av-vann-og-avloepsanlegg-i-og-rundt-harstadgaardsveien.6405764-530521.html

Vann og avløpsprosjekt Kanebogen – sentrum RV 83

Fornying av vann- og avløp på strekningen Kanebogen - Margrethe Jørgensens vei i forbindelse med fornying av RV83. Det blir også ny pumpestasjon i Harstadbotn.

Avløp Kjøpmannstien

Flytting av spillvannstrase med formål om å hindre innlekking fra Botnelva.

VA Gamtoftveien

Utskifting av spillvann og overvann. Gjøres i samarbeid med Kilbotn vannverk, hvor vi også fornyer dere vannledninger i samme vei. Utføres i forbindelse med at veien skal få nytt asfaltdekke. Arbeidene pågår.

Vann Essotomta

Fornying av vannledning ned til Essotomta. Dette pågår nå.

Vann/Avløp Rogneveien

Utskifting av vann, spillvann og overvann. Utføres i forbindelse med at veien skal få nytt asfaltdekke. Pågår nå.

Vann Storhaugen vannverk.

Det er etablering nye vannborebrønner ved Klatran vannverk, for å sikre en mer stabil vannforsyning fra vannverket.

Dette begynner å bli så langt at resten bli superkort:

  • Meldeportalen re en suksess– vi vurderer å flytte flere tjenester inn her der innbyggere kan melde fra om ting og tang.
  • Velferdsteknologi-prosjektet ruller og går. Vi har blant annet nå flere GPS-enheter ute i bruk.
  • Næringsavdelingen vil i løpet av året ha delt ut nærmere 25 millioner kroner – mesteparten fra staten (koronamidler).
  • Ung fritid – Vi prøver å samle alle tilbud rettet mot unge i en portal – se https://ungfritid.no/?place=Harstad
  • Vi jobber sammen med forsvaret om å lage en portal for de som skal flytte til regionen, slik at de lettere kan orientere seg om tilbudet i de forskjellige kommunene.

Til slutt - årets fineste pris:

Vågsfjordens perlepris 2021 skal deles ut i år for 13. gang. Har du en kollega, ansatt i Harstad kommune, som med sitt gode humør skaper trivsel og glede rundt seg, eller en som gjør noe positivt for miljøet på arbeidsplassen? Nå har du muligheten til å løfte frem en kollega som bidrar til at du har en flott arbeidsdag. Premien er et kunstverk, diplom, heder og ære - og ikke minst å vite at man blir satt pris på. Frist for nominasjon er 10. november 2021.

Du nominerer her: https://forms.office.com/r/wEgvhvegUe

Jeg vet – har du lest så langt, har du brukt mer enn ett minutt. Men jeg håper det var verdt det likevel.
Det blir ikke like lenge til neste utgave. Kommer plutselig, for det skjer mye, som dere ser.

 

Hilsen
Øivind Arvola
Harstad kommune