Klif har gitt ut en veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann. Konsentrasjoner av organiske og uorgansike miljøgifter i sedimenter er delt inn i fem tilstandsklasser basert på effekt, hvor klassegrensene representerer en forventet økende grad av skade på biota. Klassefiseringen består av en beskrivelse med fargekoder:

Tabell som viser klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann
I
Bakgrunn
II
God
III
Moderat
IV
Dårlig
V
Svært dårlig
Bakgrunnsnivå Ingen toksiske effekter Kroniske effekter ved langtidseksponering Akutt toksiske effekter ved korttidseksponering Omfattende akutt-toksiske effekter

Miljøgifter representerer et betydelig forurensningsproblem i norske fjordområder. Per i dag er det kostholdsråd i 32 havne- og fjordområder. Dersom ambisjonsnivået for opprydding i forurensede sedimenter er å kunne oppheve kostholdsråd og å hindre ytterligere spredning av miljøgifter slik at situasjonen ikke forverres noe sted er det anslått å koste ca 11 milliarder kroner. Dersom ambisjonsnivået heves slik at det kan drives fiske og fangst i indre havneområder og at det ikke forekommer risiko for å skade økosystemet heller i ytterområdene vil kostnadene bli i størrelsesordenen 33 milliarder kroner. Hva det vil koste å gjennomføre tiltak slik at det ikke lenger foreligger risiko for skade på økosystemet eller begrensninger på fiske og fangst i noen områder har det ikke vært grunnlag til å fastslå.

Fortutsatt at alle tilførsler av miljøgifter stanses og det foregår naturlig sedimentasjon vil forurensningsproblemene over tid kunne bli vesentlig redusert. I Harstad er det veldig lite naturlig sedimentasjon. I tillegg vil oppvirvling fra båter og annen forstyrrelse av sedimentene hindre at forurensningsproblemene kan reduseres på naturlig måte.

Harstad har nivåer av flere miljøgifter per i dag i tilstandsklasse IV, V og høyere. En opprydding vil ha som mål å hindre spredning av helse og miljøfarlige stoffer fra bunnsedimentene. En reduksjon av det som ligger på bunnen per i dag sammen med en reduksjon av tilførselen av miljøgifter til havbunnen vil på sikt kunne bidra til at Mattilsynets kostholdsråd oppheves i Harstad.

Kommunen har fastsatt miljømål i kommunestyret 27.08.09 saksnummer 09/99. Det langsiktige målet må ses på som en visjon som ikke er egnet til å vurdere om tiltakene er vellykket. De kortsiktige målene er mer egnet for å vurdere effekten av gjennomførte tiltak i sedimentene:

  • Langsiktig miljømål:
    • Oppheving av dagens kostholdsråd for sjømat.
  • Kortsiktig miljømål:
    • Konsentrasjonen av de styrende miljøgiftene (TBT, PAH og Cu) i overflatesedimentet skal reduseres med 90 % etter tiltak.
    • Det skal tilstrebes at ingen områder har overflatekonsentrasjoner som overskrider Klifs tilstandsklasse III.