Harstad kommune skrev sommeren 2018 kontrakt med entreprenør Brødrene Killi AS om å bygge ny 850 meter lang og belyst gang- og sykkelvei samt fem kollektivholdeplasser i den kommunale Rødbergveien. 

Gang- og sykkelveien er nå ferdig og to av holdeplassene har leskur og sanntidsskilt. I tillegg har vi delvis oppgradert kjørevei samt at vann- og avløpssystem er fornyet og oppgradert. 

Prosjektet har håndtert overvannsproblematikk,  og strekningen inngår i kommunens hovednett for sykkel. Deler av fornyingen er gjort i samarbeid med tilgrensende utbyggere.

Takk for all samarbeidsvilje

Harstad kommune har ervervet nødvendig grunn og vil takke velvillige grunneiere, næringsdrivende og publikum generelt for tålmodighet og positiv innstilling i byggefasen. Det har vært krevende for mange. 

Positiv innstilling

Kommunen har hele byggetiden lagt stor vekt på at Rødbergveien skulle være fremkommelig. Arbeid med for eksempel dype vannledninger og omlegging av fjernvarme har medført mange midlertidige omlegginger av både kjørevei og traséer for myke trafikanter. Skilting, trafikklys og informasjon har til en viss grad kompensert for noe av ulempene. Men uten den positive innstillingen og velvillighet fra trafikantene så ville byggefasen blitt langt mer krevende.

Ingen alvorlige hendelser

Vi legger nå bak oss 2 år med hektisk byggeaktivitet og mange midlertidige løsninger. Det har heldigvis ikke vært noen alvorlige uønskede hendelser i byggeperioden. Entreprenøren Br Killi har sammen med Harstad kommune håndtert trafikkavviklingen på en trygg måte. Det har ikke vært alvorlige uønskede hendelser i byggeperioden, noe vi er veldig glade for.

Rådgiver for alle fag har vært Hinnstein AS, som også har utarbeidet reguleringsplan og detaljprosjektering. Samlet prosjektkostnad er i overkant av 40 mill. eks mva.

Trafikksikker kommune 

Harstad kommune ble i januar godkjent som en trafikksikker kommune. Det betyr at vi har forpliktet oss til å jobbe aktivt med å gjøre det tryggere å ferdes i trafikken. Gang- og sykkelvei i Rødbergveien har vært prioritert i kommunens trafikksikkerhetsplan og prosjektet vil gjøre det tryggere for myke trafikanter å ferdes i dette området. Barn og unge som bor i området har fått en tryggere skolevei. Vi vil derfor benytte anledningen til å minne foreldre om at jo flere barn som får lov til å gå til skolen, jo færre biler blir det på skoleveien, slik blir det enda tryggere.

Korona

Åpningen skjer kl 12 mandag 24. august i krysset ved Gamle Stangnesvei. Det blir en enkel åpningsseremoni, tilpasset koronasituasjonen vi er i. 

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune vil være til stede. Det samme vil en andreklasse fra Kanebogen skole. Hvis andre vil overvære åpningen, må vi ha navn og kontaktinfo til dere. 

Alle som er syk, må holde seg hjemme. Husk å holde en meter til alle andre enn de i samme husstand. Her kan du notere navn og nummer.