Deler av ledningsnettet vil ligge rett under selve veibanen, og det vil få konsekvenser for fremkommeligheten i området.  
For å skape en trygg og forsvarlig byggeprosess for arbeidere, bilister og myke trafikanter, vil kun ett kjørefelt brukes til trafikk der arbeidene pågår. Myke trafikanter bes følge egen skilting i området for trygg og sikker vei.

Lysregulering
Frem til høsten vil derfor strekningen bli lysregulert. Dette vil skje etappevis, og hvilken strekning som lysreguleres, vil flyttes etter hvert som arbeidene skrider frem. 

Hensyn
Veien er vanligvis ganske trafikkert, og vi er klar over at lysreguleringen vil medføre ulemper for mange. Alternativet er å stenge veien gjennom hele perioden, og det ønsker vi i utgangspunktet ikke. Derfor oppfordrer alle til å vise hensyn og kjøre forsiktig i området. Vi skal ikke ha noen ulykker som følge av dette.

Oppgradert
Når arbeidene er ferdig vil det bli ny gang- og sykkelsti, fem nye busstopp med leskur og sanntidssystem, nytt vann- og avløpssystem, nytt lysanlegg og oppgradert kjørevei. Totalt skal det investeres rundt 20 millioner kroner i prosjektet.