Klimabudsjettet inneholder et klimaregnskap med oversikt over faktiske utslipp, en klimafotavtrykksanalyse for egen virksomhet, en framskrivning av forventede framtidige utslipp og en egen handlingsplan for 2021 – selve klimabudsjettet. Saken legges først frem for økonomi, klima og miljøutvalget 20. oktober

- Harstad kommune skal redusere sine klimagassutslipp med minst 40 % innen 2030, sammenlignet med 1990. Kommunens klimaregnskap viser at utslippene har økt kraftig siden 90-tallet, og nådde en topp i 2016. Utslippene har gått ned i både 2017 og 2018, men for å nå klimamålet, må kommunen redusere sine utslipp med om lag 65.000 tonn CO2-ekvivalenter fram mot 2030, sier Tyra Meininger Saudland, miljørådgiver i Harstad kommune.

Klimaregnskapet viser at de største utslippskildene i Harstad er knyttet til fossil oppvarming, bygge- og anleggsvirksomhet og sjøfart.

- Økningen i klimagassutslipp i perioden 2009 – 2016 er trolig knyttet til den utstrakte byggevirksomheten i kommunen. Det er også gjennomført en klimafotavtrykksanalyse for kommunens egen virksomhet. Utslippene fra kommunal drift stammer i stor grad fra drift og vedlikehold av bygg, inkludert energibruk. Innkjøp av varer og tjenester står også for en stor andel av utslippene. Det er innen disse sektorene det er størst potensial for utslippsreduksjon, og det er disse sektorene kommunen bør fokusere på, sier Saudland. 

Klimabudsjettet inneholder også en handlingsplan med foreslåtte klimatiltak for 2021. Effekten av tiltakene er estimert og tallfestet der dette var mulig. For mange av tiltakene er det i stedet gjort en kvalitativ vurdering om tiltaket vil ha god eller dårlig effekt. Klimabudsjettets handlingsdel er også tatt inn i kommunens budsjett- og økonomiplan.