I henhold til plan og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av reguleringsarbeid for nytt havne- og industriområde på Rødskjær i Harstad kommune. Området brukes i dag til havne-, lager- og industrivirksomhet. Planområdet ligger like nord for Sandtorg, er på ca 1000 daa og består i dag av både land- og sjøarealer. Dagens europavei 10 går gjennom vestsiden av planområdet. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utfylling i sjø og etablering av virksomhet for lager, industri, næring, havn og tjenesteyting. Planen er har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og skal konsekvensutredes iht. pbl § 12-9. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn parallelt med kunngjøring av oppstart. Interesserte kan få planprogram oversendt på forespørsel.

Berørte inviteres med dette til å komme med spørsmål, kommentarer og innspill til planarbeidet.

Spørsmål og skriftlige merknader sendes til: tegn_3 v/Hanne Bendixen, Pb 18, 0216 Oslo eller: hanne.bendixen@tegn3.no

Frist for innsending av innspill og merknader er 1. april 2017.