Kommunedelplanen er et overordnedet styringsverktøy, og skal legges til grunn ved planlegging, forvaltning og utbygging av sentrum.

Viktige nye tema i planforslaget er miljøvennlig by - og stedsutvikling, næringsutvikling, klima- og samfunnssikkerhet, kulturminnekartlegging, universell utforming, utvikling av havn og samferdsel.

Høringen består av følgende dokumenter
• Plankart med to ulike alternative utforminger på havneløsning.
• Planbestemmelser
• Planbeskrivelse
• Risiko- og sårbarhetsanalyse
• Konsekvensutredning

Rapporter og notater som ligger til grunn for kommuneplanen er lagt ut på kommunens nettsider.

Høring:
Aktuelle høringsinstanser blir varslet ved egen ekspedisjon.
Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 23.04.15-05.06.15 i Rådhusets ekspedisjon og på Harstad Bibliotek.

Merknader/uttalelser til planforslaget skal være mottatt eller poststemplet innen 05.06.2015