Kommunedelplanen er kommunens overordnede styringsverktøy, og skal legges til grunn
ved planlegging, forvaltning og utbygging av sentrum. Planen lå i 2015 ute til offentlig ettersyn i 2 alternativer. Kommunestyret vedtok etter 1. gangs høring at alternativ 2 skulle legges til grunn i det videre arbeidet, samt at RV83 skal følge dagens trase gjennom sentrum.

 

Viktige tema i planforslaget er miljøvennlig by - og stedsutvikling, næringsutvikling, klima- og samfunnssikkerhet, kulturminnekartlegging, universell utforming, utvikling av havn og samferdsel.

Høringen består av følgende dokumenter:
• Plankart
• Planbestemmelser
• Planbeskrivelse
• Merknadsbehandling

Rapporter og notater som ligger til grunn for kommuneplanen finnes her.

Høring:
Aktuelle høringsinstanser blir varslet ved egen ekspedisjon. Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 24.06.16-01.09.16 i Rådhusets ekspedisjon og på Harstad Bibliotek.

Planforslaget kunngjøres også i avisene Harstad Tidende og Nordlys.

Merknader/uttalelser til planforslaget skal være mottatt eller poststemplet innen 01.09.2016