Kommuneplanen for kystområdene i Harstad kommune ble vedtatt av kommunestyret den 28. mai 2020 med uløste innsigelser mot planens flerbruksområde i sjø sør for Steinavær.  Innsigelse var fremmet både fra Forsvarsbygg og Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Det ble gjennomført mekling den 7. april 2020 i forkant av kommunestyrets vedtak.

Kommunal og moderniseringsdepartementet fattet endelig planvedtak den 22. januar 2021 og godkjente ikke planens flerbruksområde sør for Steinavær.

Harstad kommunestyre sitt vedtak av 28. mai 2020 og departementets vedtak av 22. januar 2021 er endelige og kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 11-15, 3. ledd. 

Du kan lese dokumentene og kystsoneplanen her