Kartverket har gjort vedtak i navnesaker i Harstad kommune. Dette gjelder:

• Navnesak 2019/174 Stággogeahči og andre navn, Harstad kommune

• Navnesak 2019/350, bruer og tunneler langs Hålogalandsvegen

• Navnesak 2010/3, stedsnavn i Harstad kommune

(link til sakene finner du nederst på siden)

Etter § 12 i lov om stadnamn kan vedtak om
skrivemåten pålages av dem som etter § 6
bokstav a til c har rett til å ta opp saker om
skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker
fra meldinga om vedtaket er kommet fram til
mottaker, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Dersom
meldingen skjer med offentlig kunngjøring, starter
klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort
første gangen. De som har klagerett, har rett til å
se saksdokumentene, som er arkivert hos
vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om
utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute
eller klagen er avgjort.
En eventuell klage skal sendes til Kartverk med kopi
til kommunen. Klagen skal grunngis, og
grunngivingen må behandle alle navn eller
navneledd klagen gjelder.

Postadresse til Kartverket er: 
Postboks 600
Sentrum, 3507 Hønefoss
E-post: post@kartverket.no
Vedtakene er tilgjengelig på
www.harstad.kommune.no eller ved henvendelse til
Harstad kommune, Rådhusekspedisjon.

 

Navnesak - Ressmålsberget - Ramneberget - Gansås finner du her.

Samiske stedsnavn finner du her.

Navn på bru og tunneler finner du her.