KUNNGJØRING AV VEDTAK

Kartverket har gjort vedtak i navnesaker i Harstad kommune.

Dette gjelder:

  • Navnesak 2012/3042 Kommelhågen og andre navn, Harstad kommune 

 

Etter § 12 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Dersom meldingen skjer med offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gangen. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivingen må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

 

kunngjøringen finner du her.

 

Postadresse til Kartverket er: Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss

E-post: post@kartverket.no

 

Vedtakene er tilgjengelig på www.harstad.kommune.no eller ved henvendelse til Harstad kommune, Rådhusekspedisjon.