Tiltaket omfatter utfylling i sjø over et område på 14 000 m2 som vist på kart i søknad.  Vanndybde på utfyllingsstedet er 0-15 meter og mengde fyllmasser som skal benyttes er anslått til 125 000 m3.

 

Miljøtilstanden på sjøbunnen som planlegges utfylt er undersøkt av Multiconsult i forbindelse med sluttrapporten til oppryddingsprosjektet Ren Harstad Havn. Undersøkelsene viser moderat forurensning  av kvikksølv, PAH16, benzo(a)pyren og PCB7 i utfyllingsområdet  (ihht. Miljødirektoratets veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann, TA-2229/2007). Sedimentene er ikke analysert for tributyltinn (TBT).

 

Som avbøtende tiltak på oppvirvling og spredning av forurenset sediment planlegges å dekke til de forurensede sedimentene med 0,3 til 0,5 meter med egnede tildekkingsmasser før utfylling med sprengstein.

 

Det presiseres at tillatelse etter forurensningsloven ikke kan gis uten samtykke fra planmyndigheten dersom tiltaket er i strid med bestemmelser i plan- og bygningsloven jf. forurensningsloven § 11, fjerde ledd.

I forbindelse med Fylkesmannens behandling av søknaden etter forurensningsregelverket har berørte parter mulighet til å uttale seg. Søknaden fra Harstad Havn KF kan leses i sin helhet på Fylkesmannens nettsted www.fylkesmannen.no/troms under menypunktet høringer.

Frist for å komme med merknader til søknaden, er 10. juli 2015.

Uttalelse sendes til Fylkesmannen i Troms, postboks 6105, 9291 Tromsø, eller på epost til fmtrpostmottak@fylkesmannen.no. Saksbehandler kan kontaktes på telefon 77 66 42 05