Hensikten med planarbeidet er å skaffe hjemmel for oppføring av 10 boenheter som kjedede eneboliger i Krokveien 4, gnr 58 bnr 540.

Saksfremlegg og protokoll, samt vedtatt plankart og planbestemmelser følger vedlagt.

Eventuelle krav om erstatning / innløsning må være fremsatt skriftlig innen tre (3) år, jfr. plan- og bygningsloven § 15-2 og 15-3.

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven 1-9, jfr. § 12-12 og forvaltningsloven.
Frist for klage er 3 uker etter kunngjøring.
Eventuell klage sendes til Harstad kommune, postmottak, 9479 Harstad.