Reguleringsplanen for Rødskjær havn ble vedtatt av kommunestyret den 25.03.21 med uløst innsigelse mot planen fra Fiskeridirektoratet. Kommunal og moderniseringsdepartementet fattet endelig planvedtak den 21. desember 2021.

Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12 – 13 fjerde ledd.

Plandokumentene er tilgjengelig her på kommunens hjemmeside, i Rådhusekspedisjonen og på Harstad bibliotek.

NB! Det ble i første utsendelse lagt ved feil versjon av dokumentenen. Det er nå rettet opp. 

Se de opprinnelige dokumentene mer informasjon her