Harstad kommunestyre har i møte 18.05.2022, sak 22/89, vedtatt Detaljregulering UNN Kaarbøjordet - St. Olavs gate.

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av Universitetssykehuset NordNorge (UNN), bygging av nytt helsehus for Harstad kommune, etablering av leilighetsbygg ved Søsterstien, sikre etablering av ny adkomst til UNN fra St. Olavs gate og etablering av busstopp i St. Olavs gate.

Det vises til vedlagte saksdokumenter. Planvedtaket vil også være tilgjengelig på denne siden (lenke).

Eventuelle krav om innløsning/erstatning må være fremsatt tre (3) år etter kunngjøring,  jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 og forvaltningslovens regler om klage.

En eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet og skal sendes til Harstad kommune, Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad eller postmottak@harstad.kommune.no.

Frist for å klage er 3 uker etter denne kunngjøringen – klagefrist 24.06.2022.