Harstad kommunestyre har i møte 29.09.22, sak 22/140, vedtatt Detaljregulering for Sagaveien Næringsområde, Bjarkøy. 

Detaljreguleringen hjemler nåværende aktiviteter innenfor allerede opparbeidede arealer. Området har vært i bruk til aktuelt formål de siste 30 år. Det skal ikke tilrettelegges for bebyggelse eller terrengtiltak. Planen skal gi rammer for arealutnyttelsen til eksisterende næringsvirksomhet på to delområder. Areal avsettes til næringsareal for oppstilling av anleggsmaskiner og utstyr, samt mellomlagring av rene masser. Det tillates ikke oppført bygninger og/eller masseuttak, knuseverk eller lignende. 

Det vises til vedlagte saksdokumenter. Les dokumentene her

Eventuelle krav om innløsning/erstatning må være fremsatt tre (3) år etter kunngjøring,  jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3. Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 og forvaltningslovens regler om klage. 

En eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet, og må være poststemplet eller innlevert til Harstad kommune, Areal- og byggesakstjenesten, 9479 Harstad eller sendt på e-post til postmottak@harstad.kommune.no senest 02.11.2022, og merket 2020/4757.