Harstad kommunestyre har i møte 29.09.2022, sak 22/139, vedtatt Detaljregulering for del av Harstad Skipsindustri – Sentrum syd / Sør-Troms vg. skole. 

Hensikten med planen er å hjemle bygging av ny videregående skole, med tilhørende idrettshall og uteoppholdsarealer. Adkomstforhold, eksisterende parkeringshus, kommunal parkeringsplass ved Margrethe Jørgensens vei og næringsarealer tilhørende Vågsfjord Eiendom nord for skoletomta inngår også i planen. Utnyttelsesgrad, byggehøyder, byggegrenser og vei- og adkomstforhold angis på plankartet og i planbestemmelsene.  

Det vises til vedlagte saksdokumenter. Les dokumentene her

Eventuelle krav om innløsning/erstatning må være fremsatt tre (3) år etter kunngjøring,  jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3. Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 og forvaltningslovens regler om klage. En eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet og skal sendes til Harstad kommune, Postmottak, Postboks 1000, 9479 Harstad eller postmottak@harstad.kommune.no. Frist for å klage er 3 uker etter denne kunngjøringen – klagefrist 02.11.2022.