Harstad kommunestyre har i møte 01.09.22, sak 22/122, vedtatt detaljregulering for Brovingen boligtomter.  

Detaljreguleringen hjemler maksimalt 10 boenheter innenfor området, inkludert en enebolig som i dag er etablert. Planen omfatter to eneboliger med utleie, en tomannsbolig og en firemannsbolig, samt en gang- og sykkelveg og felles privat veg. 

Les hele planvedtaket her