MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING-DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRØNNEBAKKAN:

Behandlet i  kommunestyret - 28.10.2021: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak lyder:

1. Harstad kommunestyre vedtar «detaljert reguleringsplan for Grønnebakkan, PlanId 660»

2. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 3. Samtidig oppheves de deler som planforslaget dekker av følgende reguleringsplaner:

a) Reguleringsplan Grønnebakkan/Geitberget. PlanId 159.

b) Detaljregulering for deler av Steinveien. PlanId. 654. 

Du kan se behandlingen av planen her.