Utvalg for plan og næring vedtok i møtet 10.10.2022, utvalgssaknr. 22/128, å legge forslag til «Detaljregulering for Stangnes idrettspark», ut til offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10. 

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av ny turnhall samt regulere allerede opparbeidet situasjon. I tillegg reguleres det inn fortau fra hallområdet og ned til Valanveien.  Planforslag er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 19.10.22 – 30.11.22 i Rådhusets ekspedisjon og på Harstad bibliotek.

Eventuelle merknader må være poststemplet eller innlevert senest 30.11.22 til Harstad kommune, Areal- og byggesakstjenesten, 9479 Harstad eller sendt på e-post til postmottak@harstad.kommune.no. Innspill må merkes med 2021/2251. 

Les alle dokumentene her.