Plan- og næringsutvalget har den 09.05.2022, sak 22/68, vedtatt å legge forslag til detaljregulering for gnr 58 bnr 763 ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker, jfr. plan- og bygningsloven § 12-10.

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for utvikling av et forretningsbygg med tilhørende parkering og adkomst på eiendom 58/763. 

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i tiden 13.05.2022 – 24.06.2022 i rådhusets ekspedisjon, Harstad bibliotek og på kommunens hjemmeside www.harstad.kommune.no. 

Les dokumentene her

Det gjøres oppmerksom på at plankartet finnes digitalt på kommunens hjemmeside, https://kommunekart.com/klient/harstad. I kartløsningen må man velge Kartlag - plandata og deretter krysse av for reguleringsplan på høring. 

Eventuelle merknader/innspill må være poststemplet eller innlevert til Harstad kommune, Areal- og byggesakstjenesten, 9479 Harstad eller sendt på e-post til postmottak@harstad.kommune.no senest 24.06.2022.