Plan- og næringsutvalget har den 20.04.2022, sak 22/53, vedtatt å legge forslag til  detaljreguleringsplan for del av Harstad Skipsindustri – Sentrum syd / Sør-Troms vg. skole ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker, jfr. plan- og bygningsloven § 12-10. 

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av ny videregående skole, med tilhørende idrettshall og uteoppholdsarealer. Videre er adkomstforhold, eksisterende parkeringshus, kommunal parkeringsplass ved Margrethe Jørgensens vei og arealer tilhørende Vågsfjord Eiendom, nord for skoletomta inntatt i planforslaget. 

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i tiden 30.04.2022 – 10.06.2022 i rådhusets ekspedisjon, Harstad bibliotek og på kommunens hjemmeside. 

Eventuelle merknader/innspill må være poststemplet eller innlevert til Harstad kommune, Areal- og byggesakstjenesten, 9479 Harstad eller sendt på e-post til postmottak@harstad.kommune.no senest 10.06.2022.

Les dokumentene her.