Kommunestyretvedtok i sak 08/131 den25.10.2018 ny gebyrforskrift for saksbehandling etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, eierseksjoneringsloven, konsesjonsloven, jordloven og viltloven.

Den nye forskriften kan fås tilsendt ved henvendelse til Harstad Kommune, postmottak, 9479 HARSTAD. 

Gebyrforskriften finnes og på Harstad Kommunes hjemmeside: www.harstad.kommune.no

Forskriften gjelder fra den 15.12.2018.