Kostnader og finansiering

Fase 1 ble utført i regi av fylkesmannen i Troms. I den innledende runden ble det brukt om lag 2 millioner kroner.

Fase 2 ble utført med kommunale midler, skjønnsmidler fra fylkesmannen i Troms og et tilsagn fra Klif om å dekke 75 % av kostnadene.

Tabell som viser oversikt over kostnadene knyttet til fase 2
Arbeid utført Utgifter Inntekter Finansiering
Supplerende undersøkelser 2.565.589 1.875.000
100.000
625.000
49.500
Klif
Fylkesmannen
Kommunen
Klif
Kostholdsrådundersøkelse 381.875 385.000 Klif
Tilleggsundersøkelser, Harstad kommunes andel 237.285 237.500 Klif
Tilleggsundersøkelser, Harstad Havn KFs andel 227.229 228.625 HHKF
NGU-kart 90.000 90.000 Klif
Båt, fører og hjelpemann 94.250 97.500 Klif
Sum 3.596.228 3.538.625 -8103

Harstad kommunestyre har vedtatt avsatt i VHP 2010 kr 700.000 i kommunal egenandel for utarbeidelse av tiltaksplanen, fase 3. Klima og forurensningsdirektoratet (Klif) finansierer 75 % av de totale plankostnadene begrenset oppad til kroner 2.100.000. Prosjektet har fått tildelt kroner 498.000 i skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Sum finansierte planprosjektkostnad er etter dette inntil kroner 3.298.000,-.

Tabell som viser finansiering av prosjektet
Finansiering tiltaksplan Tilsagnsmidler
Klif 2.100.000
Fylkesmannen Troms 498.000
Kommunal egenandel 700.000
Sum 3.298.000

Det er vedtatt i VHP 2010 avsatt 1 million kroner i kommunal egenandel til neste fase som er videreføring av arbeidet med den helhetlige tiltaksplanen. Disse midlene er tiltenkt uforutsette og forberedende tiltak som blir utarbeidet i den helhetlige tiltaksplanen for å opprettholde progresjonen frem mot den endelige tiltaks og gjennomføringsfase i 2012.

Ansvar

Det er i utgangspunktet forurenser som betaler. I Harstad i likhet med mange andre prioriterte områder er det uklare ansvarsforhold og mange ulike aktører som har forurenset. Det vil bli sagt noe om ansvarsforhold i tiltaksplanen og kommunen regner med at eksisterende aktører som har vært en kilde til forurensing tar sin del av finansieringen. Staten i samarbeid med kommunen vil bidra økonomisk til en helhetlig opprydding der den ansvarlige ikke kan identifiseres, ikke lenger eksisterer eller det vil være urimelig å pålegge den de fulle kostnadene.