Harstad kommunal kompensasjonsordning 4, 2021 for lokale bedrifter

Søknadsfrist 04.10.2021

Alle kan søke, også de som har mottatt tilsvarende støtte tidligere.

Likevel er det slik at følgende prioriteres:

 • Reiselivsbedrifter

 • Serveringsbedrifter

 • Arrangementsbedrifter

Du må søke gjennom regionalforvaltnings portal her.

Vedlegg

HUSK: Følgende vedlegg skal lastes opp:

 • Utdyp hvordan bedriften har vært rammet av Covid-19 (med kommentarer til kostnadsplanen)
  • Vedlegget bør være minimum ca. en halv A4-side
  • Om bedriften er/har vært pålagt stengt/er direkte rammet, legg ved utdypende tekst
 • Regnskapet for 2020
 • Uttalelse vedr. omsetningstap for 2021 i forhold til 2019/2020. Skal være fra revisor eller aut. Regnskapsfører
 • Om bedriften er under konkursbehandling: legg ved info
   
 • Kun for nyetablerte selskaper:
  • Om virksomheten var etablert i 2020, eller 2021, og derfor ikke har dokumentasjonen som nevnes lenger opp, gjelder:
   • Legg ved den relevante økonomiske dokumentasjonen som bedriften har. Om selskapet var etablert på slutten av 2019, legg ved f.eks. regnskap for aktuelle måneder med kommentarer, og sammenligning med tilsvarende måneder i 2020
   • Om bedriften var etablert i 2020, vis f.eks. budsjetter for 2020 kontra faktisk omsetning (belys negative innvirkninger av Covid-19 i forhold til opprinnelig oppstarts-plan og budsjett)
   • (informasjonen vil bli skjønnsmessig vurdert)
 • Legg ved all relevant økonomisk bakgrunnsinformasjon

Kriterier for tildeling:

Bedrifter som oppfyller følgende krav prioriteres:

 • har vært direkte og/eller indirekte berørt av strenge smitteverntiltak
 • har vært nedstengt pga restriksjoner i forbindelse med pandemien
 • tilbakekaller permitterte ansatte
 • faller utenom statlige tilskuddsordninger
 • tar inn eller særskilt beholder lærlinger
 • reiselivs-, kultur-/arrangements- og serveringsnæringene
 • andre fellestiltak for reiselivet
 • nyetablerte selskaper/gründer-bedrifter

  Prioriterte målgrupper i tildeling av kompensasjon:

 • Reiselivsbedrifter

 • Serveringsbedrifter

 • Arrangementsbedrifter

 • lokale virksomheter med kostnader eller tap som følge av strenge smitteverntiltak og nedstenging
 • lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene

  Følgende eksempler på kostnader som kan kompenseres:

 • uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner
 • kostnader til nye permitteringer for virksomheter som er pålagt nedstengning
 • merkostnader som følge av smitteverntiltak
 • tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans
 • tilskudd for omsetningssvikt kan som alternativ til kostnadsøkning, kompenseres. Særlig dokumentasjonskrav må avklares med næringsrådgiver.

Andre premisser og dokumentasjonskrav:

 • Det kan ikke søkes midler til investering, kapitalforøkelse, skatt, merverdiavgift og offentlig avgifter, avdrag på lån, renter og finanskostnader, eller tap på fordringer (som ikke er dokumenterbart direkte følge av pandemien).