Siste oppdateringer

Harstad kommune forholder seg til råd gitt av Folkehelseinstituttet. Les siden fra Helsenorge.no som har en god oversikt over de mest spurte spørsmålene om korona. 


Vi ser at dere som ansatte strekker dere langt og gjør en innsats som settes stor pris på. Tusen takk

Råd til alle ansatte

 • Ansatte møter på jobb til vanlig tid med mindre noe annet er avtalt.
 • Det innføres forbud mot jobbrelaterte reise utenfor kommunen.
 • Private reiser bør reduseres eller unngås hvis dette er mulig. 
 • Ansatte som i denne kritiske situasjonen velger å reise utenfor Norden, kan ikke planlegge med hjemmekarantene etter hjemkomst
 • Ledere skal så langt det er mulig  legger til rette for at andre ansatte kan ha hjemmekontor. Det må vurderes om  det er mulig å få til ei rulleringsordning på arbeidsplassen.
 • Ansatte som må være hjemme på grunn av stengte skoler og barnehage har rett til omsorgspenger (egenmelding sykt barn) dersom det ikke er mulig å benytte hjemmekontor eller fleksibel arbeidstidsordning.
 • Begge foresatte må ha jobber som er definert som samfunnskritiske for å kunne sende barn i barnehage, skole eller SFO. Barn som bare har én foresatt som er i en samfunnskritisk funksjon må altså være hjemme sammen med den andre foresatte. 
 • Ansatte anbefales om å begrense sosial kontakt i perioden man er borte fra jobb (dvs. i hjemmekarantene). Rådet gis for å begrense risiko for å smitte andre.
 • Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Kostnader vil bli kompensert. Vedtaket gjelder fra 12. mars kl 18.00 og foreløpig ut april 2020.
 • Møter som ikke kan gjennomføres som videomøter, begrenses, utsettes eller avlyses.
 • Informasjon om karantene/ isolasjon og sykemelding: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset
 • Hvis situasjonen endrer seg, vil informasjonen oppdateres. Ta kontakt med nærmeste leder hvis dere lurer på noe.
 • Ledere skal melde til Fagkoordinator HR Inger-Lise Eilertsen, e-post inger-lise.eilertsen@harstad.kommune.no hvem som er i karantene til enhver tid, med kontaktinfo og karanteneperioden.
 • Ansatte som er usikker på egen situasjon eller er i gruppen som skal i karantene, skal kontakte nærmeste leder for dialog

 

Disse skal i karantene/være hjemme

 • Alle som har forkjølelsessymptomer skal holde seg hjemme. Hvis du har luftveissymptomer, men ikke tilhører en av gruppene som er listet opp under testkriterier, behøver du ikke testes.Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen. Dine husstandsmedlemmer kan leve som vanlig og trenger ikke å være i karantene, men de skal være ekstra oppmerksomme på egne symptomer. Hvis de får symptomer på luftveisinfeksjon, skal de selv holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet.Dette gjelder også helsepersonell. Les mer her hvor lenge du skal være hjemme og hva du skal gjøre.

Hvis du tilhører en av følgende grupper, så skal du være hjemme:

 • Du mistenker at du kan være smittet.
 • Du har fått bekreftet at du er smittet.
 • Du er bekreftet syk av covid-19, men trenger ikke å legges inn på sykehus.
 • Du er i samme husstand til en som er under testing. Da skal hele husstanden være i hjemmekarantene inntil prøvesvar foreligger. 
 • Du har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet, eller en du bor sammen med er bekreftet smittet (med "nær kontakt" menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt). Karantenen skal vare i 14 dager fra den dagen kontakten skjedde.
 • Du har vært på reise utenlands og skal være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem. Fra 17.03.20 gjelder dette også reiser fra Sverige og Finland, men uten tilbakevirkende kraft.
 • Alle som ankommer fra fylkene Oslo, Agder, Vestfold og Telemark, Innlandet,  Rogaland, Viken og Vestland fra og med 10. mars i karantene. Karantenen gjelder i 14 dager fra hjemkomst.
 • Ansatte som utvikler luftveissymptomer i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst, skal isolere seg hjemme og kontakte fastlegen på telefon eller vir pandemitelefon 415 71 800. Symptomer på covid-19 er feber, hoste, pustebesvær eller andre luftveissymptomer.
 • Informasjon om karantene/ isolasjon og sykemelding: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset
   
 • Ledere skal melde til Fagkoordinator HR Inger-Lise Eilertsen, e-post inger-lise.eilertsen@harstad.kommune.no hvem som er i karantene til enhver tid, med kontaktinfo og karanteneperioden.
 • Regjeringen har fra 15. mars 2020 vedtatt lov som kan forby opphold på hytte og fritidseiendommer utenfor egen kommune. Karantene og isolasjon skal skje i hjemmet og ikke på hytta.

Ofte stilte spørsmål

 

 Kan arbeidsgiver nekte arbeidstaker å reise til utland

Arbeidsgiver bør oppfordre alle arbeidstakere til å unnlate å reise utenlands med mindre det er strengt nødvendig. Myndighetene har bestemt at helsepersonell som arbeider med pasientbehandling, forbys å reise utenlands.

Kommunale arbeidsgivere kan i kraft av arbeidsgivers styringsrett nekte også andre ansatte, herunder helsepersonell som ikke arbeider med pasientbehandling, å reise utenlands. Det saklige behovet for dette vil være at arbeidskraften behøves på arbeidsstedet eller at det ikke er mulig å tilrettelegge med ferie, hjemmekontor, avspasering eller ulønnet permisjon i den etterfølgende karanteneperioden. Dersom arbeidstaker på tross av dette reiser, vil det kunne være en ordrenekt som kan medføre arbeidsrettslige reaksjoner.

Egenmelding egen sykdom

Egenmelding for egen sykdom er økes fra 8 til 16 dager sammenhengende. Disse kan benyttes ved bla. hjemme karantene og hvis man må holde seg hjemme noen dager i forbindelse med at man er småsyk. Taket er fortsatt 24 dager innenfor en 12 måneders periode, etter det må man ha sykemelding fra lege fra første fraværsdag.

Alle med symptomer på luftveisinfeksjoner skal holde seg hjemme i et døgn etter symptomfrihet.  Egenmelding bukes.

Ansatte som er hjemme i karantene, og må bruke egenmelding av den grunn, eller syk i forbindelse med Korona, må fylle ut et eget skjema i tillegg til vanlig egenmelding. Det er sendt ut egen epost om dette fra regnskapsenheten 3. april til alle avdelingsledere og enhetsledere.

Sykt barn omsorgsdager utvidet

Sykt barn/omsorgsdager for barn ut kalenderåret de fyller 12 år er utvidet til inntil 20 dager. Disse kan bl. benyttes ved foreldre som må være hjemme med barnehagebarn og barn i småskoletrinnet. 

Når man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, får man 20 omsorgsdager hver i 2020.

Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, får man 30 omsorgsdager hver i 2020. Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke som har vedtak fra NAV på ekstra omsorgsdager har et utvidet antall dager med omsorgspenger. Også disse får dobbelt så mange omsorgspengedager.

Overføring av omsorgsdager mellom omsorgspersoner

Stortinget vedtok 20.03.20 at du kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronasituasjonen. Dette gjelder frem til 31.12.20.

Omsorgsdagene du kan overføre er av de ekstra dagene du har fått på grunn av at barnehagen/skolen er stengt. Du velger selv hvor mange av disse ekstra omsorgsdagene du vil overføre. Du kan overføre til en annen omsorgsperson når dere begge har rett til å bruke omsorgsdager. En annen omsorgsperson kan være den andre forelderen, nåværende samboer eller ektefelle. Det er NAV som fatter vedtak om overføring av omsorgsdager fra en person til en annen.

Helsepersonell som bryter utreiseforbund etter 15. mars

Helsepersonell som bryter utreiseforbudet til utlandet etter 15. mars 2020 skal anmeldes.

 

***


 

Arbeidstakere som omfattes av flexitid og buker TIDbank

TIDbank vil ved overgang fra første til andre kvartal 2020 ikke stryke plusstimer over 37,5 time for noen av de som bruker TIDbank. Dette skyldes at mange ansatte har arbeidet ekstra og det har vært begrensede muligheter til å avspasere plusstid.

Nærmeste leder må avklare muligheter for avspasering når tiden tillater det og vurdere om påløpt tid, som skyldes en ekstraordinær situasjon, skal utbetales time for time.

Avlønning

Alle som har et tilsettingsforhold i Harstad kommune og som arbeider ut over normal tid, vil bli avlønnet iht HTA bestemmelser. Dette gjelder også de som er omdisponert fra egen arbeidsplass til andre steder og som arbeider ut over normal arbeidstid. Disse vil tilkomme variable tillegg iht HTA.

Alle som ikke er ansatt i Harstad kommune og som trer inn i ordinære stillinger, vil bli avlønnet iht HTA.  

Omlegging av turnus

Omlegging av turnus kan skje etter 3 dagers varsel og iht HTAs bestemmelser om godtgjøring for forskjøvet arbeidstid, gjelder første gang nåværende arbeidsplan (gjeldende ved denne avtalens inngåelse) blir endret med kortere varsel enn 14 dager.

Det vises til https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/kommunene-far-mulighet-til-a-endre-arbeidstid-og-utvide-overtid/ 

Permitteringer

Permitteringer vil ikke bli vurdert før kommunen har sett på mulighet for omdisponering av ressurser til helse og omsorg. 

Utløp av avtaler tilkallingsvikarer

For tilkallingsvikarer utløper arbeidsforholdet ved utløp av siste avtalt vakt. For faste vikariater av lengre varighet er det arbeidsmiljølovens bestemmelser om gjelder med forhåndsvarsel, drøftingsmøte og evt. oppsigelsestid.

Pensjonerte arbeidstakere kan jobbe uten avkortning av pensjon i offentlig helsetjeneste

Tiltaket gjelder personell som er pensjonert og som frivillig påtar seg nødvendig arbeid eller blir beordret til tjeneste i offentlig helsetjeneste. Tiltaket innebærer at personell som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller AFP fra offentlig pensjonsordning, samtidig kan motta ordinær lønn etter tariffavtalen, uten at pensjonen reduseres. Dette skjer ved at de ordinære reglene om reduksjon av pensjon mot inntekt suspenderes på de angitte vilkår og for en tidsbegrenset periode i forbindelse med utbrudd av koronavirus.

For øvrig pensjonert personell med alderspensjon, særalderspensjon eller tjenestepensjonsberegnet AFP fra offentlig pensjonsordning, men som ikke omfattes av tiltaket, vil pensjonistvilkår fremdeles være en ordning som kan benyttes.

Avvikling eller utsetting av avtalt ferie

Sykdom og pålagt karantene kan gi grunnlag for utsettelse av ferien etter ferieloven § 9. Utover disse tilfellene har ikke den ansatte noen rett til å kreve ferien utsatt selv om det ikke lenger er mulig å reise på den ferien som var planlagt. Arbeidsgiver kan velge å akseptere slik utsettelse. For arbeidstakere som det i dagens situasjon ikke er et særlig behov for, bør arbeidsgiver vurdere konsekvensene dersom det gis slik utsettelse. Om mange skal avvikle ferie når virksomheten skal starte opp igjen, kan det skape utfordringer.

Sivilforsvaret

En del ansatte har fått forhåndsvarsel om mulig innkalling til tjeneste i sivilforsvaret på grunn av Korona. Hvis det skal søkes om fritak fra slik tjeneste begrunnet i kritisk ressurssituasjon på det enkelte arbeidsstedet må den enkelte enhet selv gå i dialog med Sivilforsvaret. 

Krav om fasttilsettinger fra arbeidstakerorganisasjonene

Møter i forbindelse krav om fasttilsettinger utsettes til etter påske. Viktig her at kontrakter forlenges som tidligere til forhandlingene er mulig å gjennomføres. 

Hjemmekontor kombinert med omsorg for egne barn

Ansatte som for tiden har avtale om hjemmekontor der ansatt samtidig må ha omsorg for egne barn må finne fleksible løsninger for fordeling av omsorgsdager og hjemmekontordager. Dette avtales mellom den enkelte leder og ansatt. Ved oppsummering etter f.eks endt uke må den enkelte leder bli enig med sin ansatt om hvor mange dager i aktuell uke som skal føres som hjemmekontordager og hvor mange dager som skal føres som evt. omsorgsdager (egenmelding). Der hvor den ansatte klarer å utføre normale dagsverk/normale arbeidsoppgaver i løpet av hjemmekontorarbeidsdagen, selv om deler av arbeidsdagen må gjøres senere enn normalt, vil dette regnes som en normal arbeidsdag.

Omsorgsdager er av regjeringen pr tiden økt til 20 dager pr kalenderår.

Hjemmekontor og karantene

For ansatte som er i karantene og har mulighet for hjemmekontorløsning og kan utføre sine vanlige arbeidsoppgaver ved hjemmekontor kan disse dagene regnes som hjemmekontor og ikke føres som egenmeldingsdager.  Ansatte som ikke har mulighet for hjemmekontor skal føre egenmeldingsdager for dager i karantene. 

Egenmeldingsdager i et strekk er av regjeringen pr tiden økt fra 8 til 16 dager.

Ansatte med sykdommer og som er i risikogrupper for Korona

Disse bes om å ta kontakt med pandemitelefonen og snakke med sin leder. Hvis man er frisk og ikke har symptomer skal man normalt være i jobb. Lege må i disse tilfellene vurdere evt. behov for sykemelding.

Etablering av nye beredskapsvaktordninger i forbindelse med Korona

Ved behov for ekstraordinære beredskapsvaktsordninger i forbindelse med Korona som er bestilt av kommunedirektøren eller kommuneoverlegen må den enkelte leder drøfte dette med plasstillitsvalgt før ordning iverksettes. Godtgjørelser er 1:5.

I en tid med meget stor økning av spørsmål som rettes til personalenheten skal arbeidstakere forholde seg til sine ledere med spørsmål og personalenheten svarer lederne som trenger veiledning før de kan svare sine ansatte.

 

Spesielle råd til helsepersonell

Vi flytter all informasjon som er direkte til helsepersonell til en egen side. Du kan lese informasjonen her

Smitteprosedyrer for helseinstitusjoner

​Vi flytter all informasjon som er direkte til helsepersonell til en egen side. Du kan lese informasjonen her

Smitteprosedyrer for tjenester i hjemmet

Vi flytter all informasjon som er direkte til helsepersonell til en egen side. Du kan lese informasjonen her

Videomøtetips - slik tar du deg best ut på kamera

 • Finn en rolig bakgrunn, uten dør  eller vindu i bakgrunnen.
 • Helst ikke bland utelys og innelys - det kan gi rar ansiktsfarge.
 • Ha en gjevn belysning forfra. 
 • Unngå bakgrunnsstøy.
 • Sett maskinen slik at kameraet er i øyehøyde.
 • Se inn i kameraet - ikke på deg selv. 
 • Slå av mikrofonen når du ikke snakker. 
 • Bruk helst hodetelefoner med mikrofon for å unngå ekko.
 • Møtelederen styrer møtet og gir ordet til deltakerne.
 • Gi beskjed om du vil ha ordet ved å si navnet ditt. 
 • Du kan også skrive navnet ditt i chatten.
 • Gi hverandre tid til å snakke ferdig. lyden bruker ofte litt tid på å komme fram.

Se også vår side om videomøter og Easymeeting

Se også DN sine tips om best mulig videomøte - slik ser du bra ut på videolink fra hjemmekontoret

For ledere - kommuneoverlege og kommunikasjon

Ta kontakt med

 • kommuneoverlege Jonas Holte, mob: +4792208814 eller e-post jonas.holte@harstad.kommune.no  hvis du skal uttale deg til media eller er usikker på hvordan du skal håndtere spesielle saker.
 • Du kan også snakke Øivind Arvola oivind.arvola@harstad.kommune.no mobil 95229452 om utforming av budskap. Slik sikrer vi at rett informasjon kommer ut. 

For skoler og barnehager

Helsedirektoratet har vedtatt å stenge barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner. Dette gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med 13. april 2020. Tiltakene kan bli forlenget.

 • Barnehager
 • Barneskoler
 • Ungdomsskoler
 • Videregående skoler
 • Universiteter og høyskoler
 • Andre utdanningsinstitusjoner

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av foreldre, som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Dette gjelder følgende grupper:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Les mer om gruppene her: Samfunnets kritiske funksjoner og presisering fra regjeringen her

Les de siste oppdateringene fra skole her

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Begge foresatte må ha en jobb som er definert som samfunnskritisk for å kunne sende barn i barnehagen, skolen eller SFO. Barn som bare har én foresatt som har en samfunnskritisk funksjon, må eventuelt være hjemme sammen med den andre foresatte.

 

Kjennetegn på korona

Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa. Feber og hoste er de vanligste symptomene på infeksjon.

Enkelte har startet med sår hals og milde symptomer, men de fleste vil få feber og hoste etterhvert. Noen utvikler lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste, eventuelt med lungeinfiltrater på røntgen. Alvorlig lungesvikt og dødsfall forekommer. Informasjon om risikofaktorer for alvorlig sykdom er foreløpig begrenset, men alvorlig sykdom og dødsfall er oftest sett hos eldre og personer med underliggende sykdommer. 

Det finnes ingen spesifikk behandling eller vaksine mot sykdommen.

Spredning

Spredningen av viruset regnes å være utbredt i mange land.

Arrangementer

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende

Les mer om risikoanalyse ved andre arrangement i Harstad og last ned søknadsskjema..