Private ordinære barnehager og private familiebarnehager.skal motta kompensasjon for inntektsbortfallet de har i forbindelse med  foreldrebetaling i perioden barnehagen må holde stengt etter § 2 i midlertidig forskrift om barnehage.

Kompensasjonen gis for å unngå at barnehager skal foreta permitteringer av ansatte i perioden de må holde stengt. Barnehager som i perioden frem til og med 13. april 2020 har gitt tilbud til barn etter § 3 i midlertidig forskrift om barnehage, skal også motta kompensasjon jf. midlertidig forskrift om barnehage § 4. 

Etter 13. april 2020 skal foreldre med barn som mottar et tilbud betale for dette.

Kompensasjonen gjelder ikke for bortfall av kostpenger, og er begrenset oppad av maksimalgrensen for foreldrebetaling som er fastsatt av Stortinget.

Søknad om kompensasjon sendes kommunen. 

Barnehagen må i søknaden dokumentere hvor mye man har i inntektsbortfall knyttet til foreldrebetaling unntatt kostpenger.
Barnehagen må i søknaden bekrefte og dokumentere at foreldrene ikke betaler/blir refundert for foreldrebetaling for perioden det søkes kompensasjon.

Les mer her om ordningen: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/kompensasjon-til-private-barnehager-for-refundert-foreldrebetaling-til-barnehager/