Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsverktøy. Det er her kommunens politikere fastsetter hvilke satsningsområder som skal være i fokus de kommende årene. 

Gjeldende kommuneplan ble vedtatt i 2009, med visjoner fram mot 2025. Kommunestyret i Harstad har i Kommunal planstrategi 2016-2019 vedtatt at kommuneplanens samfunnsdel skal rulleres. Utviklingen i Harstad har gått raskt siden forrige plan ble vedtatt, og det vil være behov for å gjennomgå kommunens overordnede strategiske måldokument.

Plan- og bygningsloven stiller krav om utarbeidelse av planprogram for alle kommuneplaner. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegg for medvirkning. Planprogrammet bør også redegjøre for hvilke alternativer som skal inngå i planarbeidet, og aktuelle utredninger som anses som nødvendig for et godt beslutningsgrunnlag.

Planprogrammet foreslår følgende fire satsningsområder:

- By- og distriktsutvikling

- Forebyggende helse

- Næring og nyskaping

- Kunnskap og kompetanse

 

Forslag til planprogram kan leses her.

 

Innspill sendes innen 31.8.2017 til

postmottak@harstad.kommune.no

eller Harstad kommune c/o Postmottak, pb. 1000, 9479 Harstad

 

Spørsmål og henvendelser:

Rannveig Kildal Ramtvedt

rannveig.ramtvedt@harstad.kommune.no

Tlf.: 77026022