Kommuneplanens arealdel er styrende for fremtidig arealbruk i kommunen.

Kommuneplan for Harstad ble revidert i 2010, mens for Bjarkøy sist revidert i 1997, Kommunedelplan for Nergården ble vedtatt i 1993. Sentrumsplanen er vedtatt i 2016 og kystplanen i 2019.
Kommunestyret i Harstad gjorde i møte 24.5.2012, vedtak om ny planstrategi, der det fremkom at  bl.a. kommuneplanens arealdel skulle rulleres. Etter kommunesammenslåingen med Bjarkøy, 1.1.2013,  har administrasjonen jobbet videre med planrevisjon. Som følge av en revisjon, slås de tre planene sammen til én plan som får navnet Kommuneplanens arealdel for Harstad 2020-2030.

Forslag til planprogram ble behandlet av planutvalget den 17.4.2013. Planprogrammet ble deretter lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring i tiden 1. mai – 14. juni 2013. Høring og 
offentlig ettersyn skjedde samtidig med varsling av oppstart av kommuneplanarbeidet. Etter høringsfristen ble planprogrammet revidert iht. innkomne innspill. Planprogram ble så behandlet på nytt i planutvalget den 3.7.2013, og ble endelig fastsatt av kommunestyret den 22.8.2013.Kommuneplanens arealdel har fått saksnr: 17/194, har blitt tildelt plan ID: 5402-605

Planforslag ble lagt ut på offentlig ettersyn av Planutvalget 30.11.2016 og var på høring frem til 13.02.2017. I høringsperioden ble det fremmet 64 merknader til planen og to sektormyndigheter har fremmet innsigelse. Omfang av merknader og innsigelser innebar at planen måtte omarbeides i slikt omfang at det blei nødvendig med nytt offentlig ettersyn. Nytt revidert planforslag ble lagt ut på offentlig ettersyn av planutvalget 27.06.2018, med høringsfrist 30.09.2018, senere forlenget til 31.10.2018. I den nye høringsperioden ble det fremmet 40 nye merknader til planen, herunder har to sektormyndigheter opprettholdt sine opprinnelige innsigelser og kommet med en ny innsigelse.

Planen ble fremmet for ny behandling i løpet av 1.halvår 2020.

I arbeidet med kommuneplanen har det vært et sterkt fokus på at planen skal kunne brukes, og at både Harstads innbyggere, politikere og administrasjon skal føle et ansvar og eierskap for planen.

Plandokumentene til kommuneplanens arealdel består av plankart, planbestemmelser med retningslinjer og planbeskrivelse. I tillegg til de juridiske dokumentene foreligger flere grunnlagsdokumenter; Konsekvensutredning, ROS-analyse, diverse utredninger og rapporter.

Harstad, september 2020

Planbestemmelser: https://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/dok03008.pdf

Planbeskrivelse: https://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/dok03009.pdf

Kart: https://harstad.kommune.no/eknet/getdoc.aspx?id=3010

ROS-analyse: Kommuneplanens arealdel 2018-2028 ROS-analyse

Se planen i vårt interaktive kart: