VA stangnes sør Elin Nikolaisen.jpg

Harstad kommune har over noen år jobbet med å oppgradere kommunens åtte sentrale avløpsrenseanlegg, slik at de tilfredsstiller de nasjonale forskriftene innen fristen 31. desember i år. Nå skal de fire renseanleggene som ligger lengst i sør, i Ruggevik, Medkila, Holtet og på Stangnes-basen oppgraderes.

Bedre rensing

Målet med oppgraderingen er å rense kloakken/avløpsvannet etter nye og strengere rensekrav. Det betyr at vi først tar ut all avløpssøppel og deretter slammet. Slammet blir kjørt til et eget avfallsdeponi og viderebehandlet. Det rensede vannet føres ut på dypt vann.

Trangt

Utfordringen med flere av de fire lokalitetene er at det er arealknapphet som gjør at det er umulig - eller i beste fall vanskelig - å kunne løse dette der anleggene ligger i dag. Kommunen har derfor vært nødt til å vurdere mulighetene for en fellesløsning for de fire anleggene.

Felles anlegg på Stangnes

En planprosess omkring dette har resultert i en løsning med ett felles anlegg til erstatning for de fire eksisterende anleggene. Kommunen har kjøpt bygget til metallstøperiet Manoda på Stangesbasen da selskapet flyttet til nye lokaler på basen. Dette bygget bygges nå om til felles avløpsrenseanlegg. De tre små renseanleggene saneres og erstattes med pumpestasjoner, og ved hjelp av rundt åtte kilometer sjøledninger skal avløpsvannet fra Ruggevik, Medkila, Holtet og Stangnes-basen transporteres til det nye renseanlegget. Ett felles nytt utslippsanlegg på Stangnes med et utslippsdyp på 40 meter erstatter dagens 4 utslipp.

Nesten 100 millioner kroner

Byggestart var i november 2019, og dato for ferdigstillelse er i utgangspunktet i desember i år, men koronasituasjonen kan endre på det. Harstadbygg Entreprenør AS har den største entreprisen med en kontraktssum på i underkant av 60 millioner kroner. Sjøledningene leveres av Finnsnes Dykk og Anleggsservice AS der leveransens kontraktsverdi er cirka 16,5 millioner kroner. Prosjektets totale kostnad er beregnet til 96,3 millioner kroner.

Lyd

Drift- og utbyggingstjenesten mottar en del henvendelser om støy fra sjøledningene som er ligger på vent utenfor Medkila. Støyen skyldes at ledningene slår mot hverandre når sjøen er urolig. Ledningene skal senkes ned på bunnen og tilkobles til det nye avløpsrenseanlegget  på Stangnes Syd.

Selve jobben med plassering i prosjektert trasé på sjøbunnen og senkning av ledningene påbegynnes i løpet av uke 19 -20 og vil pågå godt ut i mai. Støyen fra ledningene vil avta etter hvert som arbeidet går framover.

Vi beklager ulempene støyen skaper, og takker for tålmodighet og forståelse.