Hva er planens formål 

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vil være kommunens viktigste styringsdokument for politikerne og kommunens administrasjon for å nå kommunens mål på feltet. Det skal gi oss strategier på hvordan vi gir et best mulig tilbud på dette feltet til alle i Harstad.

Planen vil danne grunnlag for prioriteringer gjennom årlig rullering av kommunens virksomhetsplan og ved prioritering av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.


 Planprosessen 

Planprosessen er i gang og planprogrammet for arbeidet ble fastsatt av kommunestyret 26.04.2018. Planprogrammet er en oppskrift for planarbeidet. Det gjør rede for formål, planprosess og opplegget for medvirkning. Les vedtatt planprogram i lenken under. Kort skissert ser fremdriftsplanen for ny kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet slik:

 Vinter 2017: 

  • Planprogram legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om planstart.

 Vinter 2018: 

  • Fastsatt planprogram

Høst 2018:

  • Planarbeidet starter
  • Utredninger og planprosessforberedelser
  • Dialog, tema og arbeidsmøter

 Vår 2019: 

  • Planforslag på høring

 Høsten 2019: 

  • Vedtak i Kommunestyret

Gjeldende plan

Det pågående planarbeidet er en revisjon og tar utgangspunkt i eksisterende kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2010-2013.

Se planen i lenken under.

 

 


 Kontakt oss 

Øvrige spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til:

Prosjektleder kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet: Eli-Jeanette Olsen, tlf: 907 33 409 / e-post: Eli-jeanette.olsen@harstad.kommune.no  

Besøksadresse: Asbjørn Selsbanes gate 9