Den kommunale planstrategien for Harstad ble vedtatt i kommunestyret 1. oktober 2020.

Kommunal planstrategi (plan- og bygningsloven § 10-1) er et verktøy for kommunestyret til å drøfte og prioritere behovet for planoppgaver i kommunestyreperioden. Ved behandling skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan, eller deler av denne, skal revideres.

Harstad kommunes planstrategi kan du lese her.

Harstad kommune vedtok ny kommuneplan i 2020, både samfunndel og arealdel. Arealdelen har vært under rullering siden 2011, og nylig vedtatte versjon er derfor ikke knyttet til samfunnsdelen. Det er derfor behov for ny rullering av kommuneplanens arealdel. Innen nåværende kommunestyreperiode er deler av denne vedtatt rullert; en kommunedelplan for Øyriket.