Sentralt i planperioden blir følgende:

Framskrivning for utvikling i befolkningssammensetningen viser at Harstad vil få en eldre befolkning de neste årene. Andel barn og unge vil ligge stabilt, mens andel eldre vil øke kraftig. Befolkningen på 80+ år vil få den kraftigste økningen i tidsrommet 2025-2030, og vil mer enn fordobles innen 2040. Dette medfører økt tjenestebehov samtidig som andelen innbyggere i arbeidsfør alder blir mindre.

Når det gjelder kommuneøkonomien har Harstad kommune de siste årene gjennomført en stor omstilling med sikte på å redusere driftsutgiftene for å få en sunn kommuneøkonomi som gir handlingsrom for utvikling og fornying. Regnskapet for 2015 viser et akseptabelt driftsresultat. Likevel har Harstad kommune fortsatt et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner, spesielt innenfor de store tjenesteområdene pleie og omsorg og grunnskole. Harstad kommune har en høy langsiktig gjeld. Det er planlagt store investeringer i økonomiplanperioden, noe som medfører at gjelden vil øke ytterligere og at en større andel av inntektene vil gå med til å dekke renter og avdrag. Rentenivået er historisk lavt og det må på sikt tas høyde for økning. Sammen med økte fremtidige pensjonskostnader, demografiske utfordringer samt forsinket vedlikehold vil dette kunne føre til ytterligere omstilling.

Hovedutfordringene kan oppsummeres som:

- Befolkningssammensetning

- Tjenestebehov

- Kommunal økonomi

Kommunen er tjenesteyter, men også samfunnsutvikler. Gjennom strategisk utvikling de neste årene må kommunen imøtekomme utfordringene med by- og stedsutvikling gjennom fokus på næringsutvikling, fortetting og transport, gode bomiljøer, utdanning, idrett og kultur, integrering og inkludering:

Byutvikling: Harstad er en by i vekst. Det pågår for tiden store prosjekter som vil påvirke Harstad som regionsenter og som lokalsamfunn. Strategisk byutvikling vil være svært viktig for å styre vekstviljen i en bærekraftig retning, både økonomisk, sosialt og miljømessig.

Flere av prosjektene bidrar til å styrke Harstad som handelssenter i et regionalt perspektiv, men vil samtidig kunne skape utfordrende konkurranse for Harstad sentrum. Det er siden 2013 jobbet med en kommunedelplan for Harstad sentrum. Det må i planperioden prioriteres å ferdigstille sentrumsplanen, samt følge opp tiltak i denne.

Fra kommuneplanen er målet å være Miljøbyen Harstad. I Harstadpakken er målet å redusere personbiltrafikken samt øke andelen miljøvennlige reiser. For å nå miljømålene må miljø prioriteres overordnet, og nedfelles gjennom hele plansystemet.

Strategisk arealplanlegging med fokus på fortetting med kvalitet når det gjelder sosiale møteplasser, miljø & transport og økonomisk vekst er nøkkelen for å utvikle en attraktiv by. Attraktive byer tiltrekker seg kompetanse. Kompetansen er grunnlaget for nye næringer og vekst i arbeidsplasser.

Vi må fokusere på:

- Ferdigstilling og tiltaksoppfølging av sentrumsplanen

- Fortetting

- Utbygging av gang- og sykkelstier

Forebyggende helse: Harstad kommune har i dag økonomiske utfordringer innen helse- og omsorgssektoren. Harstad kommune bruker mer ressurser enn sammenlignbare kommuner, og enhetene har utfordringer med å drive i balanse. Den demografiske utviklingen tilsier et økt behov for tjenester i årene framover. Forebyggende arbeid må prioriteres tverrsektorielt for å sikre at så mange som mulig er i arbeid, og at så mange som mulig holder seg friske så lenge som mulig.

Vi må fokusere på:

- Strategisk utbygging av omsorgsboliger

- Organisering og gjennomføring av omstilling og innovasjon i helse- og omsorgssektoren

- Gode bomiljøer

- Forebygge frafall i videregående skole og opplæring

- Ung helse

- Idrett og kultur

- Integrering og inkludering

Næringsutvikling: Et allsidig næringsliv er viktig for et sterkt arbeidsmarked. Harstad er regionssenter i Sør-Troms, en rolle som også strekker seg over fylkesgrensa til Nordland. Handels-, arbeids- og serviceregionen fungerer uavhengig av administrative grenser. Gode infrastrukturløsninger må sikres, utvikles og tilrettelegge for næringsutvikling i hele kommunen, og regionen for øvrig. Det jobbes aktivt regionalt med steds- og næringsutvikling.

Vi må fokusere på:

- Transport- og kommunikasjon

- Allsidig næringsliv