Tiltakslisten består av nesten 20 punkter. Blant disse er utarbeidelse av ny kommunedelplan for helse og omsorg og utredning av en avdeling for yngre personer med demens. I tillegg skal en mer systematisk tilnærming til avvikshåndtering, lederutvikling, kompetansebehov og prioritering sikre bedre tjenester innen helse og omsorg.

Utvalg for helse og omsorg ba i sitt møte 1. september 2021 kommuneadministrasjonen utarbeide en egen sak om Stangnes sykehjem og sykehjem i Harstad generelt. Nå er saken klar, og skal presenteres for utvalg for helse og omsorg 13. oktober og i eldrerådet to dager tidligere.

Måltavle

Blant de nesten 20 tiltakene som foreslås, ønsker Skår å igangsette arbeidet med kommunedelplan for helse og omsorg, samt utvikle en måltavle for helse, velferd og omsorg med bred medvirkning fra politikere, brukere av tjenestene og ansatte.

- Planen og måltavlen skal sikre at vi har et felles bilde av hva vi skal gjøre og hvilke forventninger vi har på oss, både fra samfunnet generelt og den enkelte bruker spesielt.  Så må vi se hvordan vi skal rigge oss slik at vi kan utvikle oss i tråd med forventninger og nasjonale krav, sier Skår.

Stangnes-saken

Stangnes sykehjem har fått mye oppmerksomhet i forbindelse med oppslag i mediene, med utgangspunkt i en enkeltsak. Kommunen avventer nå statsforvalterens gjennomgang av denne saken, men har presentert systematisk hva som er gjort så langt. Alle forbedringstiltak som foreslås i saken til utvalget, vil også gjelde for Stangnes sykehjem, slik som arbeidet med å utrede en egen avdeling for personer under 67 år med demens.

- Det har over tid vært diskutert om kommunen bør differensiere sykehjemsplassene slik at de er mer tilpasset ulike behov. Dette er også kommet fram som et klart ønske fra de pårørende som har henvendt seg til oss. Basert på dette foreslår vi å vurdere tjenestene i et mer helhetlig pasientforløp, hvor vi både ser på tilbudet til personer med demens og kognitivt friske pasienter i sykehjem, sier Skår.

Både umiddelbare og langsiktige tiltak

- Med denne tiltakslisten erkjenner vi at innenfor helse, velferd og omsorg er det områder vi trenger å bli bedre på eller videreutvikle. Her er tiltak vi kan iverksettes umiddelbart, men vi ser at det er også behov for en overordnet strategisk tilnærming til hvordan oppgavene skal løses i årene framover, med utgangspunkt i vårt utfordringsbilde og behov våre innbyggere har, legger hun til.

Man kan se hele lista over tiltak her.