OBS! Informasjonen som følger gjelder 10. trinn samt karakterer i valgfag på 8. og 9. trinn.
Elever på 8. og 9. trinn har ikke klagerett, men kan selvsagt be faglærer om nærmere begrunnelse om noe er uklart. Du kan klage på alle karakterer som føres på vitnemålet.
Fylkesmannen er klageinstans.

Klagefristen er 10 dager fra karakterene er publisert. Før du klager er det lurt å se på kapittel 3, om vurdering, og kapittel 5, om klage på karakterer, i forskrift til opplæringslova.

Felles for alle klager er at du først bør snakke med faglærer, kontaktlærer eller rektor før du avgjør om du vil klage.

Her er klageprosessen i korte trekk:
For standpunktkarakterer i fag:
1) Dersom du vurderer å klage på en eller flere karakterer bør du først snakke med faglærer og be om en begrunnelse (klagefristen forlenges med den tid faglærer bruker på å lage en begrunnelse).
2) Dersom du velger å klage, skal klagen leveres til rektor. Lever gjerne klagen så tidlig som mulig. Klagen bør begrunnes.
3) Rektor videresender klagen til fylkesmannen, som vil vurdere om vurderingen som allerede er gjort er god nok eller ei.
4) Dersom fylkesmannen finner at vurderingen som foreligger er god nok, vil klagen bli avslått og karakteren blir stående.
5) Dersom fylkesmannen finner at vurderingen som foreligger ikke er god nok, vil skolens vedtak bli opphevet og rektor må i samarbeid med faglærer foreta en ny vurdering, dvs. sette karakteren på nytt.
6) Når rektor og faglæreren foretar ny vurdering kan karakteren bli stående eller bli satt opp eller ned. Oppheving av vedtak fra fylkesmannen betyr altså ikke at karakteren skal endres, men at den skal vurderes på nytt av rektor og faglærer.
7) Endelig karakter kan det ikke klages på.
 

Våre erfaringer med denne prosessen er at den tar tid. Endelig karakter foreligger gjerne ikke før i september/oktober og er derfor ikke klar til ordinært opptak til videregående.


Spesielt for valgfag på 8. og 9. trinn: Når det er bestemt at en elev skal fortsette opplæring i samme valgfag neste skoleår er ikke karakteren som er satt en standpunktkarakter, og eleven har ikke klagerett. Samme prosedyre som nevnt over gjelder for karakterer i valgfag på 8. og 9. trinn, så fremt det ikke allerede er bestemt at eleven skal fortsette opplæring i samme valgfag neste skoleår.
 

For karakterer i orden og oppførsel:
1) Dersom du vurderer å klage bør du snakke med kontaktlæreren din først for å få en begrunnelse
2) Dersom du velger å klage, skal klagen leveres til rektor som videresender den til fylkesmannen.
3) Fylkesmannen setter endelig karakter. Den kan bli stående eller bli satt opp, eller ned.
4) Endelig karakter kan det ikke klages på.

For karakterer på skriftlig eksamen:
1) Dersom du vurderer å klage har du rett til å få se på besvarelsen din sammen med rektor og faglærer. Disse vil veilede deg med tanke på om det er lurt å klage eller ikke.
2) Dersom du velger å klage, skal klagen leveres til rektor som videresender den til fylkesmannen. Klagen trenger ingen begrunnelse.
3) Fylkesmannen setter ned en nemd bestående av 3 personer. Disse vurderer besvarelsen din på nytt.
4) Fylkesmannens nemd setter endelig karakter. Den kan bli stående eller bli satt opp, eller ned.
5) Endelig karakter kan det ikke klages på.
 

Våre erfaringer er at denne prosessen er forholdsvis rask og resultat av klagen foreligger tidlig i juli. Grunnet sommerstengt skole kan det drøye til august før klageren får kopi av vedtaket, men evt. endring av karakter sendes direkte fra fylkesmannen til opptakskontoret slik at dette tas med i ordinært opptak til videregående.

For karakterer på muntlig eksamen:
1) Dersom du vurderer å klage bør du snakke med rektor først, som kan veilede deg. Du kan ikke klage på selve vurderingen, bare på formelle feil som du mener kan ha hatt påvirkning på resultatet.
2) Dersom du velger å klage, skal klagen leveres til rektor som videresender den til fylkesmannen.
3) Fylkesmannen vurderer om det kan dokumenteres formelle feil. I så fall skal karakteren annulleres.
4) Dersom du ønsker det kan du etter annullering av karakter be om ny prøve. Det vil da bli foretatt et nytt trekk av fag, og det er ikke sikkert du trekkes ut i samme fag som du hadde første gangen.
Vi har ingen ferske erfaringer med slike klager og kan ikke si noe om hvor lang tid denne prosessen tar.