Saken gjelder vedtak om forlengelse av karantenebestemmelser for tilreisende fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Telemark, Innlandet og Vestland.

Etter delegasjonsreglementet er myndigheten til å treffe vedtak etter smittevernloven delegert til  formannskapet. Siden saken reiser en rekke prinsipielle spørsmål fremmes saken for kommunestyret. Vedtak etter smittevernloven § 4-1 bokstav d kan kun fattes for syv dager om gangen. En eventuell forlengelse av dette vedtak vil ikke bli fremmet for kommunestyret, men gjort av formannskapet i tråd med delegasjonsreglementet.

Kommunedirektørens tilrådning:

For å forsinke spredning av Covid-19 treffer formannskapet i Harstad kommune følgende vedtak etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d, som viderefører og presiserer kommuneoverlegens vedtak av 30. mars 2020 og kommunestyrets vedtak av 02.04:

1. Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 3 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

2. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for hjemmekarantene og isolasjon, jf. forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 og forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften).

3. Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Unntatt fra disse restriksjonene er:

a) Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen.

b) Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 3 regnes ikke som opphold i området. Det samme gjelder når reise skjer i forbindelse med mannskapsbytte på tråler, brønnbåt, forsyningsskip, lasteskip, mv. Det samme gjelder øvrig transitt uten opphold i kommunen.

c) Opphold på plattform, sokkel, tråler, brønnbåt, forsyningsskip, lasteskip, mv. med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder omtalt i punkt 3.

d) Fører og personell av vare- og passasjertransport (på vei, sjø, bane eller i luften). Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten. Unntaket gjelder også 
lasting og lossing fra skip der mannskapet ikke går i land.

e) Personer som jobbet med offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern. Det samme gjelder aktører i rettslige prosesser for domstolen, herunder dommere, aktorer, forsvarere, bistandsadvokater, sakkyndige, og prosessfullmektiger i sivile saker som er nødvendig å ha fysisk til stede i rettssalen for å avvikle saker.

f) Personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder.

g) Barn som har delt bosted og som i denne forbindelse reiser for å bytte omsorgsbase, regnes ikke for å ha opphold i områder omtalt i punkt 3.

h) Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted.

i) Nøkkelpersonell som er nødvendig for å holde i gang produksjon i virksomheten. Arbeidsgiver har ansvar for å vurdere smitterisiko og iverksette nødvendige smittereduserende tiltak på 
arbeidsplassen iht. gjeldende regelverk. Kommunen kan føre tilsyn, jf. smittevernloven § 7-1.

j) Det kan i særskilte tilfeller innvilges dispensasjon fra karantenebestemmelsene. Hvilke tiltak som er planlagt for å redusere smitteoverføring skal følge dispensasjonssøknad. Dispensasjon kan kun gis i de tilfeller smitterisiko knyttet til innvilget dispensasjon vurderes som ubetydelig.  Søknad om dispensasjon rettes til kommuneoverlegen i Harstad kommune. Søknad sendes til folkehelse@harstad.kommune.no.

Generelt gjelder at personer som får unntak fra karanteneregler ilegges karantene når de ikke utfører arbeid eller gjennomfører reise som er nødvendig i forbindelse med arbeid, på samme måte som i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19- forskriften). Arbeidsgivere gis et særskilt ansvar i forhold til dette.

Vedtaket gjelder per 09.04.2020 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold, Telemark, Innlandet og Vestland.

Vedtaket har virkning fra 09.04.2020 og gjelder til 16.04.20.

Saksopplysninger – Rettslige utgangspunkt

Av smittevernloven § 4-1 første og femte ledd framgår det: «Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, kan kommunestyret eller delegert den som har fått delegert myndighet vedta:

a) forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet,
b) stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser – eller begrensninger i aktiviteter der,
c) stans eller begrensninger i kommunikasjoner,
d) isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen,
e) pålegg til private eller offentlige om rengjøring, desinfeksjon eller destruksjon av gjenstander eller lokaler.

Tiltakene må vurderes og begrunnes i lys av den konkrete situasjonen i den enkelte kommune. Kommunene har etter loven selvstendig kompetanse og kan fatte vedtak etter

loven også der det er iverksatt nasjonale tiltak. Et kommunalt tiltak kan generelt være strengere enn nasjonale tiltak.

Grunnvilkårene for tiltak etter smittevernloven fremkommer av § 4-1, jf. § 1-5. I det følgende redegjøres det kortfattet for vurderingstemaet under hvert enkelt vilkår.

Isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet, jf. smittevernloven § 4-1 bokstav d

Etter ordlyden gir bestemmelsen kommunen hjemmel til «isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet». Ordlyden omfatter befolkningsrettede tiltak som går ut på at personer hindres i å bevege seg fritt. Dette kan være tiltak som medfører at større eller mindre grupper må holde seg innenfor et område, eller plikter som pålegges tilreisende til et geografisk område.

Vedtak etter § 4-1 første ledd bokstav d kan bare gjelde for opptil syv dager om gangen. Hvis det er nødvendig for å opprettholde tiltaket utover dette, må kommunen fatte nytt vedtak.

Krav til medisinskfaglig begrunnelse, jf. smittevernloven § 1-5

Smitteverntiltak skal ha en klar medisinsk faglig begrunnelse. Kravet skal imidlertid ikke tolkes for strengt. Det er for eksempel ikke krav til vitenskapelig bevist effekt, men tiltaket må være 
egnet til å ha en ønsket effekt. Det sentrale i denne situasjonen er at tiltaket skal være relevant for å motvirke spredning av Covid-19.  I den medisinskfaglige begrunnelsen skal det tas 
utgangspunkt i smittevernfaglige vurderinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, men også lokale medisinskfaglige vurderinger av kommuneoverlegen. Dersom det vurderes som nødvendig å fravike nasjonale anbefalinger ved å innføre strengere tiltak, må det gis en særskilt begrunnelse med utgangspunkt i lokale forhold.

Nødvendighetskravet, jf. smittevernloven § 4-1, jf. § 1-5

Smitteverntiltak må være nødvendige av hensyn til smittevernet og for å forebygge eller motvirke smittespredning. Det innebærer at tiltaket må være egnet til å forebygge eller hindre 
smittespredning. Samtidig kan man ikke kreve at man på forhånd vet at den vil ha effekt.  Vurderingen må bygge på tilgjengelig kunnskap om smitterisiko og hvordan smitten kan begrenses, risikoen for smittespredning i de enkelte kommunene og når smitte oppstår.

Krav til helhetsvurdering, jf. smittevernloven § 1-5

Smitteverntiltak skal fremstå som tjenlig etter en helhetsvurdering. Dette innebærer at den helsemessige nytten av tiltaket må stå i forhold til tiltakets øvrige samfunnsmessige konsekvenser. Det må altså gjøres vurderinger av nytten ved tiltaket opp mot de negative konsekvensene eller belastningen tiltaket medfører.

Nasjonal veileder til kommunene – Rundskriv I-4/2020 fra Helse- og omsorgsdepartementet

Søndag 29. mars 2020 kom rundskriv I-4/2020 fra Helse- og omsorgsdepartementet. Rundskrivet har tittel «Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19. Tiltak etter smittevernloven § 4-1 bokstav d».

I veilederen gis det en generell redegjørelse av kommunenes rettslige handlenorm etter smittevernloven og er i tråd med de rettslige utgangspunkter nevnt ovenfor. Veilederen anerkjenner 
kommunenes rett til å treffe slike tiltak som er truffet i medhold av smittevernloven. Veilederen forbyr ikke kommunene å lage lokale, generelle karanteneregler. Om man i lokale karanteneregler går imot noen av regjeringens anbefalinger, må dette begrunnes særskilt ut fra lokale konkrete forhold.

Veilederen lister imidlertid opp en rekke konkrete karantenetiltak som regjeringen mener at det ut fra situasjonen i dag «er viktig at unngås». Dette er tiltak som rammer kritiske 
samfunnsfunksjoner, tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen, tiltak som rammer barn med delt bosted, tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted og mellom ulike arbeidssteder, tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø, bane og i luften), og tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester, mv.

Prosess og høringsuttalelser

Det ble avholdt møte mellom kommunen og representanter for næringslivet i Harstad kommune mandag 30. mars. I møtet mottok kommunen flere innspill om hvordan karantenebestemmelser og unntak fra disse burde utformes.

Videre ble dette saksfremlegg sendt ut på høring til lokale og regionale næringsorganisasjoner med høringsfrist 2. april kl. 0830. Ved fristens utløp var det innkommet høringsuttalelse fra NHO Arktis, Byggmesterforbundet, Harstadregionens Næringsforening, Maskinentreprenørenes Forbund avd. Troms, og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg. I tillegg ble det mottatt et forslag fra Thon Hotel Harstad via Folkehelse.

NHO Arktis uttalte at det måtte legges til rette for at bedriftene og arbeidstakere ikke hindres unødig, ved å legge til rette for god arbeidsflyt. Det ble i denne forbindelse foreslått at 
bedriftene ble gjort ansvarlige for nødvendig tiltak, eventuelt at arbeidstakerne ble pålagt meldeplikt.

Byggmesterforbundet skrev i sin uttalelse at det bør åpnes opp for arbeidsreiser/transport inn til og gjennom Harstad kommune.

Harstad Næringsforening påpekte i sin uttalelse at det var viktig at det ikke ble stopp i pågående byggeprosjekter og byggeprosjekter som er under oppstart. Det ble foreslått at alle arbeidere som ankommer andre kommuner må være unntatt karantenebestemmelsene så lenge de er i jobb. Det ble videre påpekt at arbeidsgiver bør være ansvarlig for at arbeiderne overholder karantenebestemmelsene på fritiden.

Maskinentreprenørenes Forbund avd. Troms påpekte at det var viktig at det ble gjort unntak for personell som var kritisk for å ivareta driften i virksomheter.

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg påpekte at det må legges til rette for at bedriftene kan forflytte arbeidskraft så enkelt som mulig.

Thon Hotel Harstad skrev i sin uttalelse at personer som er i arbeid bør unntas karantenebestemmelsene, men at disse kan pålegges de samme restriksjoner på fritiden.

Vurdering

Begrunnelsen for vedtaket Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker.
Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon. Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Helsedirektoratet vurderte 10.03.2020 at spredningen har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye 
smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til utlandet.

Vår region er fortsatt definisjonsmessig i fase 1 av epidemien. Derfor er andre tiltak relevante lokalt, enn det som er relevant nasjonalt. Dette for i så stor grad som mulig å forebygge og 
motvirke overføring av koronavirus til og blant befolkningen i kommunen og fylket.FHI har fastslått at selv en liten nedgang i reproduksjonstallet («antall personer en smittet 
person smitter»), vil ha stor betydning for epidemiens størrelse og varighet. Vi anser vedtaket nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i 
helsetjenesten.

Vedtaket er også nødvendig for å begrense import av smitte i regionen. Det jobbes også intensivt i flere av våre nabokommuner med «etterfylling» av smittevernutstyr. En forsinkelse av 
smitteutbredelsen anses derfor som avgjørende for å opprettholde grunnleggende helse- og omsorgstjenester i regionen. Det er derfor vår vurdering at vedtaket anses hensiktsmessig og 
forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering. Vi vurderer at vedtaket med angitte smitteverntiltak har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet i 
regionen. Etter vår vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved vedtaket overstige den belastning og ulempe for de vedtaket gjelder.

Vedtaket anses derfor som nødvendig i henhold til Folkehelseinstituttets anbefaling og Helsedirektoratets nasjonale vedtak. I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og 
motvirke spredning av Covid-19 og det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt. Vedtaket er også nødvendig for å begrense import av smitte i regionen. Det jobbes også intensivt i 
kommunen med «etterfylling» av smittevernutstyr. En forsinkelse av smitteutbredelsen anses derfor som avgjørende for å opprettholde grunnleggende helse og omsorgstjenester i regionen.

Smitteverntiltaket har en medisinsk faglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittevernkapasitet i kommunen og i helse og omsorgstjenesten. Den samfunnsmessige nytten ved tiltaket vil overstige den belastning og ulempe for de tiltaket gjelder. 
Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig utfra en helhetsvurdering.

Etter kommunens syn er karantenevedtaket i samsvar med retningslinjer gitt av Helse – og omsorgsdepartementet, og i all hovedsak i samsvar med de anbefalinger som departementet har gitt om hva som er viktig å unngå.

Det er kun ett avvik fra de nasjonale retningslinjene, nærmere bestemt syvende kulepunkt i veilederen. Begrunnelsen for dette er at unntakene etter kommunens syn ville blitt så omfattende at vedtakets intensjon ville bortfalt. Det vises særlig til at områdene nevnt i vedtaket punkt 3 har vedvarende smitte som i mange tilfeller ikke kan spores. Det er foretatt en avveining mellom smittevernhensyn og verdiskapning og næringsvirksomhet. Kommunen mener at med de unntak som er gitt ikke legger urimelige begrensninger på verdiskapning i 
næringsvirksomhet og den enkeltes frihet sett opp mot formålet med vedtaket. Kommunen har imidlertid gjort unntak for nøkkelpersonell som er nødvendig for å holde i gang produksjonen i virksomheter. I tillegg har kommunen gitt en generell dispensasjonsadgang. Dette gjør at kommunen tar høyde for at også andre grupper personer kan unntas karantenevedtaket etter en konkret helhetsvurdering. For øvrig vises det til begrunnelsen ovenfor.