Oversettelser/translation

Les denne siden på et annet språk

Choose language - her kan du velge hvilket språk du ønsker å lese nettstedet på.

 

 

 

Krav om negativ covid-19-test

Regjeringen har vedtatt at det skal stilles krav om negativ covid-19-test ved innreise til Norge. Utlendinger som ikke kan fremvise dokumentasjon på slik test, kan bli bortvist. Kravet gjelder utlendinger som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt som fastsatt i covid-19-forskriften vedlegg A («røde land»).

72 timer

Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest. Testen skal være tatt ikke senere enn 72 timer før ankomst til Norge. Attesten skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk. Det vil lages et skjema som kan benyttes for å dokumentere negativ test. Det er imidlertid ikke et krav om å benytte dette skjemaet.

Testes også på grensen

Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Dette vil gjelde fra mandag 18. januar kl. 17.00. testen skal gjennomføres ved grenseovergangsstedet i Norge. Det innebærer at personer ikke lenger kan velge å gå forbi teststasjon på flyplass, havner eller grenseovergangssteder på vei, og heller teste seg i hjemkommunen. Testen må skje ved grensepasseringen. Det er gratis å teste seg.

Skal du reise til Norge? Da må du huske dette:

 • Du må fylle ut reiseregistreringsskjema før du reiser
 • Du må ha med attest på negativ koronatest, tatt innen 72 timer før ankomst
 • Du må teste deg når du kommer til Norge. Innen 24 timer.
 • Du må gå i karantene i 10 døgn i Norge

Det er din plikt å sette deg inn i regler og unntak.

Les mer på helsenorge.no.

Se pressemeldinger om temaet: 

Om karantenehotell

Karantenehotell

Her finner du Regjeringens informasjon om og retningslinjer for karantenehotell

Revidert rundskriv om karantenehotell - regjeringen.no

Informasjon om endring i covid-19 forskrift ang karantenehotell fra 13.12.2020

Harstad er utpekt av Fylkesmannen til å tilby karantenehotell for reisende inn til Norge. 

Retningslinjene er som følger:
Det er krav om at personer som er i innreisekarantene skal oppholde seg på et karantenehotell i karantenetiden på ti dager. Dette gjelder også for norske statsborgere. Vi gjør oppmerksom på at forskriften er revidert 13.12.2020, se info lenger ned. Her kan du finne Spørsmål og svar om innreise til Norge

Her er de viktigste endringene for deg som kommer til Norge, gjeldende fra 13.12.2020:

 • De som kan dokumentere fast bolig i Norge kan oppholde seg der i karantenetiden, uavhengig av om boligen er eid eller leid. 
 • Andre personer som har et annet formål med oppholdet enn arbeid eller oppdrag, kan også oppholde seg på et annet sted enn karantenehotell hvis det kan dokumenteres at de har et egnet oppholdssted
 • Den reisende skal fremlegge en bekreftelse på at oppholdsstedet oppfyller kravene, fra den som stiller oppholdsstedet til disposisjon. Her finner du Egenerklæringsskjema for personer som skal i innreisekarantene og bekreftelse på egnet oppholdssted for gjennomføringen av karantenen.
  Egenerklæringskjema på engelsk
 • Unntak for de som er gift med eller har felles barn med en person som har fast bolig i Norge, og deres mindreårige barn.
 • Personer i samme husstand som reiser sammen til Norge, som ikke skal jobbe eller har et oppdrag, kan være i innreisekarantene på samme egnete oppholdssted, uten at det stilles krav om enerom til alle i husstanden
 • Unntaket for arbeids- og oppdragstagere opprettholdes. Denne gruppen får kun unntak fra karantenehotell dersom arbeids- eller oppdragsgiveren «sørger for» et egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering, og det kan fremlegges bekreftelse på dette.
 • Dispensasjon fra innreisekarantene ved alvorlig sykdom, bisettelse til nærstående. Denne dispensasjonen gis av Kommuneoverlegen

Du kan oppholde deg på karantenehotell nært ditt opprinnelige reisemål. Ta kontakt om du trenger en bekreftelse på booket karantenehotell hos oss.
Egenandelen er kr 500,-/natt/person. Dette inkluderer opphold og losji. Barn under 10 år som bor på rom med foresatte, skal ikke betale egenandel. For barn i alderen 10 til 18 år er egenandelen 250 kroner per døgn. Egenandelen betales til hotellet ved avreise.

Man kan bruke offentlig transport fra flyplass, havn eller grenseovergang til hotellet. Smittevernreglene skal følges.

Mer informasjon

På Helsedirektoratets nettsider finner du informasjon til reisende og arbeidsreisende som ankommer Norge (covid-19). Informasjonen finnes på flere språk og oppdateres løpende.

>> Helsedirektoratets nettsider 

På Regjeringen.no finner du informasjon om karantenehotell, samt rundskrivet som regulerer hvem som har plikt til å være på karantenehotell og hvordan et karantenehotell skal drives.

>> Om karantenehotell på Regjeringen.no

Når du har eget egnet sted for karantene

De som har kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden, er unntatt fra plikten til å oppholde seg på karantenehotell.

Det kreves dokumentasjon både for at man skal utføre arbeid eller oppdrag og at arbeids- eller oppdragsgiver har sørget for egnet oppholdssted med enerom. Dette kan for eksempel være en arbeids- eller oppdragsavtale og en erklæring fra arbeidsgiver som redegjør for og dokumenterer innkvarteringen. Denne kan være skriftlig eller per epost. Adresse på oppholdssted skal oppgis, så vel som navn, adresse og telefonnummer til arbeidsgiveren eller oppdragsgiveren.

Oppholdsstedet må ha enerom med eget bad og eget kjøkken, alternativt få tilbragt mat til rommet.

Tilsyn

Arbeids- og sosialdepartementet har gitt Arbeidstilsynet oppdrag om å bidra til å begrense smittespredningen i Norge. Oppdraget innebærer at Arbeidstilsynet - gjennom risikobasert tilsyn og veiledning i arbeidslivet - skal utfylle det arbeidet lokale helsemyndigheter allerede gjør for å forebygge koronasmitte. 

I tida framover skal Arbeidstilsynet kontrollere smittevern i alle tilsyn. Kontrollen vil skje via fysiske tilsyn, videotilsyn og postale tilsyn (tilsyn der vi kontrollerer virksomhetene ved at de sender oss dokumentasjon vi ber om).
I tilsynene vil det kontrolleres: 

 • om arbeidsgiver har kartlagt og vurdert koronasmitte som risikofaktor i arbeidsmiljøet 
 • om virksomheten har utarbeidet handlingsplan og iverksatt generelle tiltak for å fjerne eller redusere faren for koronasmitte 
 • om virksomheten har rutiner og tiltak for å overholde relevante krav i covid-19-forskriften de konkrete tiltakene som virksomheten har iverksatt for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø 

Tilsyn med virksomheter i utsatte bransjer
Når Arbeidstilsynet prioriterer hvilke virksomheter det skal føre tilsyn med, er bruk av utenlandsk arbeidskraft, sesongarbeid, innkvarteringsmuligheter og hyppig kundekontakt noen av momentene de vurderer.
De vil spesielt føre tilsyn med virksomheter der arbeidstakerne er særlig utsatt for smitte. For eksempel gjelder dette der arbeidsgiver tilbyr arbeidstakerne innkvartering. Her kontrolleres rutiner ved bruk av fellesrom, krav til enkeltrom og oppfølging av karanteneregler. 

Korte frister og strenge reaksjoner
Arbeidstilsynet vil reagere strengt mot virksomheter som bryter arbeidsmiljølovens forsvarlighetskrav og regelverket om smittevern. Ved brudd må virksomhetene regne med korte frister når det varsler og vedtar pålegg, at det raskere tar i bruk pressmidler som tvangsmulkt og stans av virksomheten, og at det faktisk stanser arbeidet når det avdekker overhengende fare fordi virksomheten ikke har iverksatt tiltak for å hindre smittespredning. 

Tips oss
For at Arbeidstilsynet skal kunne bruke ressursene godt og rette innsatsen mot virksomheter med stor risiko for smittespredning, er vi avhengig av gode informasjonskilder. I den forbindelse er tips til Arbeidstilsynet en viktig kilde, og vi oppfordrer derfor kommunene til å tipse oss dersom dere oppdager eller får melding om aktuelle virksomheter vi bør prioritere for tilsyn.
 
Tips oss via vår tipsløsning: www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/tips/ 
Les mer om forebygging av smitte og krav til smittevern i arbeidslivet: www.arbeidstilsynet.no/korona

Timebestilling av koronatest

Det er mulig å bestille koronatest av arbeidsgiver som ønsker å teste sine ansatte.

Man kan bestille time digitalt her