Skolen har en innføringsklasse. Klassen består av elever som nylig er kommet til landet og som har svært begrensede ferdigheter i norsk.
 

Tiltak

Mål

Tidspunkt

Ansvar

Møte med foresatte og elev

Nødvendige avklaringer i forhold til skolegang og helse

Før oppstart skole

Kontaktlærer

Besøk på skolen

Knytte første kontakten med skole. Overbringe nødvendige opplysninger som:

1. Personalia

2. Tidligere skolegang og status i forhold til språk

Før oppstart skole

Kontaktlærer

Oppstart i Innføringsgruppe

Kontaktlærer tar i mot eleven første dag

Eleven blir presentert for sin ordinære klasse, som eleven skal følge i praktisk estetiske fag

Første skoledag

Kontaktlærer

Opprette elevmappe

Samtlige opplysninger vedr. eleven samles

Før oppstart skole

Rektor


 

Enkeltvedtak

Avklare innhold, omfang og organisering av skoledagen. Dette gjelder opplæring i innføringsgruppen, særskilt norskopplæring, tospråklig fagopplæring, morsmålsopplæring  og eventuelle avvik. Det skal være spesielt fokus på integrering.

Senest 1 mnd. Etter skolestart

Rektor og avdelingsleder med ansvar for flerspråklige

Morsmålslærer og / eller tospråklig faglærer

Ved behov prøver skolen å få tak i morsmålslærer og / eller tospråklig faglærer. Hvis dette ikke fører frem, skal man prøve å få tak i språkassistent på elevens morsmål.

Ved oppstart

Rektor og avdelingsleder med ansvar for timeplan

Jevnlig kartlegging

Avklare ferdighetene i norsk, matematikk og engelsk.

Bruke kartleggingsverktøyet til udir.

To ganger pr. semester. Resultatene skal legges på elevmappa og registreres i Engage

Kontaktlærer og faglærer norsk

Overføring til ordinær klasse i flere fag

Bli elev i en vanlig klasse med samme krav til tilpasning som øvrige elever

Fatte enkeltvedtak om overflytting til ordinær klasse

Innen to år

Koordinator, kontaktlærere

 

Rektor

Arbeidsplaner for alle elevene

Beskrive læringsmål og hva de skal arbeide med i alle fag

Hver uke

Kontaktlærer og faglærer

To felles foreldremøter

Legge til rette for et godt samarbeid med foresatte

Ved behov bestilles tolk

1 hvert semester

Kontaktlærer og avdelingsleder med ansvar for flerspråklige

Utviklingssamtaler

Egenvurdering og veiledning for elevens videre arbeid

Ved behov bestilles tolk

1 hvert semester

Kontaktlærer

Elevsamtaler


 

Spesielt med fokus på elevens trivsel og sosial funksjon

Ved behov bestilles tolk

1 hvert semester

Kontaktlærer

Muntlig og kriftlig halvårsvurdering

En statusrapport i samtlige fag, samt en veiledning for det videre arbeidet

Hvert år i januar og juni

Kontaktlærer og faglærerne