Harstad kommunestyre vedtok 08.12.22 lokal gebyrforskrift, som skal dekke kostnadene kommunen har med å føre tilsyn og feie fyringsanlegg i fritidsboliger i kommunen. Forskriften er kunngjort på Lovdata.no 14.12.22 og er gjeldende fra 01.01.2023.

Alle fritidsboliger i Harstad kommune vil bli ilagt feiegebyr i løpet av våren 2023 gjeldende fra 01.01.23.

Dersom du ikke har fyrinqsanleqg i din fritidsboliq qis det tilbakemeldinq direkte til feiertienesten. Se kontaktinformasion nederst i brevet.

Fakturering:

Feiegebyr for en fritidsbolig er i 2023 satt til kr. 520,- + mva. Dersom du betaler andre kommunale gebyr for din fritidsbolig, vil feiegebyret faktureres sammen med disse. Kommunale gebyr faktureres med månedlig faktura, men dersom den årlige summen av kommunale gebyr er under kr. 2000,- pr år vil du motta en faktura pr. år. Denne sendes ut i juni.

Bakgrunnen for kommunestyrets vedtak om gebyr

Norges kommuner har plikt til å føre tilsyn med alle fyringsanlegg som benyttes til oppvarming jf. 5 17, forskrift om brannforebygging. Gebyret skal dekke faktiske kostnader med å gjennomføre tilsyn og feiing.

Utførende

Harstad brann- og redningstjeneste er utfører av tilsyn og feiing. Tjenesten er å treffe på telefon eller feierkontoret i Autoveien 3 ved brannstasjonen i Harstad. Se kontaktinformasjon nederst i brevet eller på kommunens hjemmeside.

Varsling

Tilsyn og feiing vil bli varslet via SMS når eier er kjent og telefonnummeret er lagret i Altinn. Alternativt må eier kontakte feierkontoret for avtale. Ved første gangs varsel om tilsyn og feiing, vil brannforebyggeren først og fremst utføre innvendig tilsyn av fyringsanlegget. Dette gjennomføres for å vurdere brannfare og / eller feilmontasje. Skorsteinen vil ved behov bli feid. Det er derfor nødvendig at eier eller eiers representant er til stede. Brannforebyggeren kan ikke ta seg inn uten at eier er representert.

Det er kun anledning å svare SMS med tallet «1», for det passer, eller tallet «2», det passer ikke. Hvis det ikke passer og abonnenten svarer vil det vanligvis ikke tilbys nytt tilsyn/feiing samme år. Eier er da selv ansvarlig for å gjøre ny avtale. NB! Svaret abonnenten gir på SMS kan ikke inneholde andre tegn enn tallet 1, eller tallet 2. Spjeld og trekkere må være stengt hvis man svarer «1», for at avtalen aksepteres.

Hva må du tenke på

For at feiing skal kunne uføres effektivt og kostnadseffektivt er det viktig at eier tilrettelegger for feiing fra tak. Det er samme krav til tilrettelegging av adkomst til skorstein, som ved boligfeiing. I tilfeller der det ikke er tilrettelagt for trygg adkomst til tak, vil det bli gitt avvik. Dette gjelder både stige opp til tak og fastmontert stige på tak.

Alle spørsmål og tilbakemeldinger om feiing og feiegebyr, samt tilsyn av fyringsanlegg rettes til feiertjenesten. Henvendelser pr. tlf. gjøres på hverdager i tiden 0800-1430.

 

Vennlig hilsen
Harstad kommune, brann- og beredskapstjenesten og areal- og byggesakstjenesten