Harstad har som visjon å være «Attraktiv hele livet», og for de fleste er det å vokse opp i Harstad en god og positiv opplevelse. Harstad tilbyr barnehager og skoler med høy kvalitet, et mangfoldig idretts- og kulturliv, og et godt tiltaksapparat ved behov. 

Harstad er den første byen i Norge som har fått status som Safe Community. Å være godkjent som trygt lokalsamfunn forplikter, og innebærer å ha særlig fokus på sikkerhet og forebygging, samt gode samarbeidsrutiner internt og eksternt. 

Barnehage, skole og kultur er viktige arena i barnas oppvekst. Det å lære, bli utfordret, oppleve samhold, bli sett og være del av et sosialt fellesskap er for de fleste en kilde til mestring og trivsel. Det vil likevel alltid være noen som av ulike årsaker faller utenfor. For denne gruppen er det viktig å bli møtt av et koordinert  og  godt  utbygd  hjelpeapparat, som samtidig har fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. 

Migrasjonen som følge av uroligheter i verden forplikter Norge som nasjon, og også Harstad kommune både i forhold til kapasitet og innhold. I Harstad møter vi denne utfordringen ved å forsterke allerede etablerte strukturer, slik at våre nye innbyggere kan inkluderes og integreres best mulig. 

Denne oppvekstplanen har navnet «tidlig innsats og inkluderende oppvekst». I dette ligger en forventning om vår forpliktelse til tidlig innsats og et inkluderende oppvekstmiljø i Harstad kommune. 

Les hele planen her.