Plan for friluftslivets ferdselsårer skal identifisere, ivareta og utvikle stier, turveier, løyper og leder som er viktige for friluftsliv.

Harstad kommune har vedtatt i Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2020-2030 at det skal utarbeides en plan for friluftslivets ferdselsårer. 

Å lage planer for friluftslivets ferdselsårer fremkommer av Stortingsmelding 18. om friluftsliv fra 2016. Miljødirektoratet leder prosjektet og publiserte sin veileder for arbeidet i 2019. Målet med å lage en plan for friluftslivets ferdselsårer er å identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv.

Gjennom å utarbeide en plan vil dette arbeidet systematiseres, målrettes og effektiviseres. Aktiv medvirkning i planprosessene vil sikre at ulike interesser avstemmes og planarbeidet skjer i samhandling med kommunens grunneiere og grunneierlag. Dine innspill er svært viktige.

Kom på åpent møte på rådhuset 07.06 kl 18

Planen for friluftslivets ferdselsårer skal bidra til: 

  • Å legge til rette for trivsel og gode levekår for alle grupper i befolkningen i kommunen.
  • Økt fysisk aktivitet og bedre psykisk helse i befolkningen som helhet. 
  • Økt miljøhensyn gjennom færre og kortere fritidsreiser med privatbil i hverdagen. 
  • Et bredt aktivitetstilbud, med ulik grad av tilrettelegging, alle årstider for alle i kommunen.
  • Å etablere løsninger for fellesgodeproblematikk, som aksepteres lokalt og som adresserer kommunens behov. 
  • Etablere nettverk og koordinering mellom aktører som arbeider med ferdselsårer og friluftsliv for øvrig.
  • Sikre bærekraftige og miljøvennlige ferdselsårer.

Se kart og mer informasjon på https://www.halogaland-friluftsrad.no/vart-arbeid/friluftslivets-ferdselsarer/harstad