Alle med plass på sykehjem må betale for oppholdet.  Reglene om dette finner du i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon. Harstad kommune ønsker å informere deg om de viktigste bestemmelsene.

Kort- eller langtidsplass

Dagopphold og korttidsopphold inntil 60 døgn

 • For dagopphold på institusjon må du betale kroner 100 per dag.
 • For korttidsopphold på institusjon må du betale kroner 180 per døgn.

 Døgnsatsene for korttidsopphold gjelder for opphold som ikke varer mer enn 60 døgn i kalenderåret.

Langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn

 • Egenandel for langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn blir regnet ut med bakgrunn i inntekta di og personlige økonomiske forhold. Du må derfor fylle ut skjema «Opplysning om inntektsforhold», som lå vedlagt vedtak om opphold.

Betalingsfritak første måned

Hvis du er tildelt langtidsopphold, er det ingen egenandel for den første måneden på sykehjemmet. Men hvis du har hatt korttidsopphold som har vart over 60 døgn i kalenderåret, blir det ikke innvilget friperiode.  Hvis du kommer direkte til langtidsopphold etter å ha vært på annen institusjon (eks. sykehus), vil disse dagene bli inkludert i friperioden.

Vedtaksprosessen

 • I Harstad kommune er det Koordinerende enhet som fatter vedtak om opphold, mens enhet for Heldøgns omsorg fatter vedtak om egenandel. Utgangspunkt for egenandel er vedtak om langtidsopphold/korttidsopphold.
   
 • Foreløpig betalingsvedtak treffes og kommunen sender deg vedtaket «Foreløpig egenandel for opphold (…)». Beløpene som legges til grunn er inntektsopplysning fra NAV, forskuddsskatt, beløp basert på fjorårets skatteoppgjør og skjema «Opplysning om inntektsforhold». 
   
 • Vi ønsker at beløpene skal være riktigst mulig i forhold til reelle inntekter og fradrag, slik at kontrollberegninga ikke resulterer i at du blir skyldig store beløp i etteroppgjøret. Du har derfor selv muligheten til å påvirke beløpenes størrelse. Det er da viktig at du kontakter saksbehandler.
 • Nye, foreløpige beregninger av egenandel gjøres minimum 2 ganger per år, i tilknytning til ny skatt og endret fribeløp pr 01.01., og endring av grunnbeløpet (G) i Folketrygden pr 01.05. Nytt, foreløpig egenandelsvedtak sendes dersom endringa innebærer økt eller redusert egenandel med mer enn kr 500,-.
   
 • Når likning for foregående år er klar, kontrollberegner kommunen egenandelen foregående år. Denne beregninga kan vise at du har betalt for lite. Du blir da skyldig i etteroppgjøret. Har du betalt for mye, blir kommunen skyldig. Kontrollberegningene skjer perioden ca. mai-oktober og foretas årlig.

Inntekter som inngår i grunnlaget for beregning

 Egenandelen blir fastsatt på grunnlag av all inntekt:

 • Pensjon og andre ytelser fra folketrygden.
 •  Ytelser fra andre pensjonsordninger.
 • Arbeids- og næringsinntekter.
 • Leieinntekter.
 • Renteinntekter.
 • Pensjon fra utlandet - meld fra til kommunen om denne.
 • Utbytte fra aksjer eller annet tas ikke med i løpende egenandelsberegning med mindre du gir kommunen beskjed om å gjøre det, men i kontrollberegninga tas utbytte med.
 • Formue inngår ikke i beregningsgrunnlaget.

Fradrag i grunnlaget for beregning

 • Forskuddsskatt i foreløpige beregninger.
 • Faktisk skatt i kontrollberegninger/etteroppgjør.
 • Det gis ikke fradrag for skatt utlignet på inntekt som er holdt utenfor beregning av egenandel (eks. formueskatt).
 • Gjeldsrenter.
 • Forsørgerfradrag.
  • Som hovedregel gjøres det fradrag i egenandelen hvis du har ektefelle, samboer eller mindreårige barn som bor hjemme. Fradraget skal minst tilsvare de brutto pensjonsytelsene som ektefelle eller barn hadde fått fra folketrygden dersom beboer var død.
  • Fradraget reduseres dersom ektefelle eller barn har arbeidsinntekt eller mottar pensjon fra folketrygden. 
 • Krigspensjon/krigsenkepensjon
  • Den som mottar slik pensjon, er garantert å beholde 37 prosent av full krigspensjon minus skatt.
    
 • Skatt i desember og juni
  • Desember er trekkfri med tanke på skatt for alderspensjonister, mens uføretrygdede betaler halv skatt. Helt trekkfri inntekt har uføretrygdede i juni. Egenandelen i disse månedene vil derfor øke tilsvarende 85 % av skattetrekket.

Egenandelen

 • Inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp

Det skal betales 75 prosent årlig for inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp. Fribeløpet trekkes fra grunnbeløpet.

 • Inntekter utover folketrygdens grunnbeløp

For alle andre inntekter utover folketrygdens grunnbeløp skal det betales 85 prosent etter at skatt, eventuelle gjeldsrenter og andre fradrag er trukket fra. 

Grunnbeløpet i folketrygden er fra 1. mai 2022 kr 111 477.
Fribeløpet er kr 9 100 fra 1. januar 2022. Fribeløpet for personer som uten selv å ønske det legges på dobbeltrom, er kr 44 100.

Slik beregnes egenandelen

Slik beregnes egenandelen
Foreløpig beregning og kontrollberegning - etteroppgjør gjøres på samme måte.

Utgangspunkt for egenandel er følgende:

 1. Inntekter (pensjoner, renteinntekter, annet)
 2. Fradrag (skatt, gjeldsrenter, eventuelt skjønnsmessig fradrag for boutgifter iht. søknad og kommunens prosedyre)

Forholdet mellom inntekter og fradrag er vårt beregningsgrunnlag.

Vi beregner deretter kontantytelsen.
Du skal minimum sitte igjen med 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp og 75 prosent av fribeløpet. Har du inntekter over grunnbeløpet, skal 15 prosent av disse være en del av kontantytelsen. Kontantytelsen er til ditt private bruk
.
Dette er utregnet slik:

 • 25% av 1 G (kr 27 869)
 • 75% av fribeløpet (kr 6 825)
 • 15% av inntekt over 1 G

Hvis du har hjemmeboende ektefelle, barn eller samboer vil det bli beregnet et såkalt forsørgerfradrag som baserer seg på følgende utregninger:

 • Grunnpensjon til den av ektefellene/samboerne som har den høyeste, da dette er til gunst for deg
 • 55 % av hjemmeboendes tilleggspensjon
 • 55 % av beboers tilleggspensjon
 • 50 % av beboers private pensjoner

Det finnes andre måter å beregne fradraget på, f.eks. dersom hjemmeboende ikke har tilleggspensjon. Kommunen skal alltid velge den beregninga som er mest til gunst til deg.

For beboer med mindreårige barn:

 • 40 % av 1 G for ett barn
 • 25 % av 1 G for hvert av de øvrige barna
 • 50 % av beboers private pensjoner

Kulepunkter over summeres, deretter trekkes hjemmeboendes/barns bruttoinntekt og /eller NAV-pensjoner fra. Dette beløpet blir da det riktige fradraget.

Årlig egenandel blir da slik:

Beregningsgrunnlag
- kontantytelsen
- eventuelt forsørgerfradrag
= Årlig egenandel

Kontrollberegning når skatteoppgjør foreligger

Hvert år foretar vi ei kontrollberegning når skatteoppgjøret foreligger. Dette vil da gi det endelige vedtaket, et såkalt etteroppgjør, i forbindelse med egenandelen foregående år.  Harstad kommune har elektronisk tilgang til skatteoppgjøret. Det er derfor ikke nødvendig at du sender inn disse opplysningene, dersom du foregående år var folkeregistrert i Harstad kommune. Var du ikke folkeregistrert i Harstad kommune, må du sende kopi av skatteoppgjøret. 

Vi gjør også oppmerksom på at det må betales for langtidsopphold til og med den dagen oppholdet opphører. De med korttidsopphold over 60 betaler ikke for dagen de skrives ut.

Slik krever vi inn egenandelen

Korttidsopphold faktureres. 

 Langtidsopphold: NAV Pensjon trekker hver måned egenandelen i trygd/pensjon og overfører dette direkte til kommunen. Dersom ytelsen fra NAV etter skatt ikke dekker total egenandel, sender vi faktura på restbeløpet.  Kommunen fakturerer den del av egenandelen som bygger på inntekter utenom pensjon/trygd fra NAV.

 Størrelsen på egenandelen kan bli endret når kommunen får kjennskap til endringer i inntekt eller andre forhold knyttet til beregningsgrunnlaget. Det er derfor viktig at du tar kontakt med oss hver gang inntekten, skatten og andre fradragsberettigede forhold endrer seg, slik at nytt vedtak om egenandel kan fattes.

Etteroppgjøret faktureres.

Faktura på egenandel sendes etterskuddsvis, og måned for måned.

Maksimalsats for egenbetaling

Ingen skal betale mer i egenandel enn det en institusjonsplass reelt koster.  I Harstad kommune er dette beløpet er beregnet til kr. 77 887 pr. mnd. (for 2020).

Skjønnsmessig fradrag

 • Harstad kommune kan gi fradrag i vederlaget i inntil 4 måneder for boutgifter dersom beboer ikke har økonomi til å dekke dette selv.  Dette gjelder de som har mindre enn,  1 G , ektepar/samboere  2G, i bankinnskudd på sist kjente likning.
  • Kommunale prosedyrer er derfor utarbeidet:
   • Langtidsopphold
   • Tidsbegrenset opphold utover 60 døgn
    • NB! Ingen begrensning i G
  • Som boutgifter regnes: husleie, festeavgift, kommunale avgifter, strøm, fyringsutgifter, forsikring (hus, innbo) og telefon

Eksempel på utregning

Fullmakter

 • Vi ber om få tilsendt kopi av vergefullmakt når fylkesmannen har opprettet vergemål for beboer.
 • Dersom det foreligger annen fullmakt, det vil si at beboer har gitt fullmakt til ett familiemedlem eller andre, ber vi om å få tilsendt kopi av den.

Kontaktinformasjon og informasjon om klageadgang

Dersom du har spørsmål om egenandel for opphold på institusjon i Harstad kommune kan du kontakte enhet for Heldøgns omsorg. 

Postadresse:
Harstad kommune
c/o Postmottak, postboks 1000
9479 Harstad

E-post: heldogns.omsorg@harstad.kommune.no

 Telefon: 77 02 77 10

Vedtak om egenandel kan påklages til Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Du som beboer eller verge kan klage. Klagen må være begrunnet og signert, og skal sendes til Harstad kommune/enhet for Heldøgns omsorg innen 4 uker etter at du har mottatt vedtaket.