Last ned informasjon til pårørende av pasienter i helse- og omsorgssektoren her

Last ned tilpasset informasjon til pårørende i sykehjem og bosenter her.

Tromsøtur? Ja, det er også greit for studenter og ansatte i helse- og omsorgssektoren, men husk avstand og hygienerådene. Les mer her. 

Oppdatering av tiltakskort for helseinstitusjon og hjemmebaserte tjenester: 

Kontroll av nasjonale retningslinjer og evt. oppdatering av tiltakskort gjøres daglig også i påsken.
Endringslogg:

 1. 07.04.20. Tjenester i hjemmet: FHI har utarbeidet nye rutiner for avfallshåndtering i hjemmet. Disse samsvarer ikke med FHI sine avfallsrutiner på legevakt eller institusjon. FHI er kontaktet og de bekrefter at andre kommuner har tatt kontakt om samme problemstilling. Etter dialog med Harstad kommunes smittevernlege forholder vi oss til avfallshåndtering av covid 19 slik vi har gjort. Se tiltakskort.
 2. 07.04.20. Institusjonstjenesten: Forholder seg til samme avfallsrutiner som tidligere. Se tiltakskort. 

Smitteprosedyrer for helseinstitusjoner og bosenter

Basert på nasjonale råd og anbefalinger, har vi i Harstad kommune utarbeidet egne tiltakskort for helseinstitusjoner og bosenter. 

Det er svært viktig at alle ansatte får god opplæring i forhold til på- og avkledning av personlig smittevernutstyr.

Det er derfor utarbeidet en egen rutine for ansatte.

Det er utfordringer med tilgangen på nødvendig personlig smittevernutstyr i hele landet. Dette arbeides det aktivt med både nasjonalt og lokalt. Folkehelseinstituttet har laget en oversikt som viser hvilke alternativer som finnes, dersom vi mangler tilgang til anbefalt smittevernutstyr. Klikk her for å se oversikten fra FHI (tabell 2 nederst i artikkelen).

I tillegg kan det være nyttig å se denne opplæringsvideoen, som er utarbeidet av UNN: 

https://youtu.be/-A-doqQF4Hc

Kontroll av nasjonale råd og anbefalinger skjer alle hverdager før kl 12, og oppdaterte råd publiseres her, samt sendes ut på mail til alle avd.ledere og driftskoordinatorer.

Smitteprosedyrer for tjenester i hjemmet

Basert på nasjonale råd og anbefalinger, har vi i Harstad kommune utarbeidet egne tiltakskort for tjenester i hjemmet. 

Det er svært viktig at alle ansatte får god opplæring i forhold til på- og avkledning av personlig smittevernutstyr. Det er derfor utarbeidet en egen skriftlig rutiner for ansatte.

I tillegg kan det være nyttig å se denne opplæringsvideoen ang på- og avkledning, som er utarbeidet av UNN: https://youtu.be/-A-doqQF4Hc

Det er utfordringer med tilgangen på nødvendig personlig smittevernutstyr i hele landet. Dette arbeides det aktivt med både nasjonalt og lokalt. Folkehelseinstituttet har laget en oversikt som viser hvilke alternativer som finnes, dersom vi mangler tilgang til anbefalt smittevernutstyr. Klikk her for å se oversikten fra FHI (tabell 2 nederst i artikkelen).

Kontroll av nasjonale råd og anbefalinger skjer alle hverdager før kl 12, og oppdaterte råd publiseres her, samt sendes ut på mail til alle avd.ledere og driftskoordinatorer.

 

Når skal du IKKE møte på jobb

Hvis du som ansatt opplever minst ett av følgende symptomer:

 • Lette symptomer på forkjølelse
 • Vondt i halsen
 • Hoste
 • Feber
 • Kortpusthet

Da skal du IKKE møte opp på jobb.Da må du holde deg hjemme og ringe til pandemitelefon nummer 415 71 800. Se åpningstider her. Her vil du få kyndig råd og hjelp videre. Helsepersonell er en gruppe som er prioritert for testing. Dersom symptomene melder seg utenfor telefonens åpningstider, ringer du påfølgende dag.  

Kriterier for testing/Prioriterte indikasjoner for testing av covid-19

I en situasjon hvor testkapasiteten er større enn behovet vil det være ønskelig å teste alle som kan ha covid-19. WHO definerer det som alle med feber og minst ett tegn på luftveissykdom som for eksempel hoste eller tungpustethet.

I dagens situasjon er det nødvendig å gjøre prioriteringer og Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 hos personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, i prioritert rekkefølge: 

 1. Pasienter med behov for innleggelse 
 2. Pasienter/beboere i helseinstitusjoner  
 3. Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid*
 4. Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom** 
 5. Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. 

*Ansatte i pasientnært arbeid kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer uten annen sannsynlig årsak som har vart over 2 døgn.
**underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk. 

Andre personer med akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. 

Andre personer med lettere akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. 

Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger.  

Personer uten symptomer skal IKKE testes for covid-19

Nærmere informasjon til gravide , eldre arbeidstakere og ansatte i risikogruppen

Helsedirektoratet anbefaler arbeidsgivere i helse- og omsorgstjenesten å forsøke så langt som mulig å skjerme ansatte i risikogrupper og gravide mot smitte, ved følgende tiltak:

 • Annet personell bør håndtere mest mulig av den direkte kontakten med covid-19 mistenkte eller bekreftede tilfeller. Dette inkluderer prøvetaking. 
 • Personell som er i risikogrupper eller er gravide bør så langt som mulig arbeide med andre pasientgrupper enn pasienter med covid-19. 
 • Ved arbeidssituasjon der eksponering for SARS-CoV-2-smitte ikke kan unngås, anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko

Ansatte som er gravide bør skjermes ut fra et føre-var-prinsipp. Det er spesielt viktig å redusere smitterisiko hvis de også har svangerskapskomplikasjoner eller kroniske sykdommer som kan være forbundet med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Når det gjelder eldre arbeidstakere over 65 år har Harstad kommune ved folkehelse og smittevernlege gjort følgende vurderinger

Alder som eneste risikofaktor bør ikke medføre at aktuelle helsearbeidere ikke skal kunne utføre sitt arbeid som en generell regel. Vi ser nasjonalt at pensjonister er en av gruppene som mobiliseres dersom det skulle tilkomme en personellkrise under epidemien. Dersom en arbeidstaker er over 65 år, bør man gjøre en individuell vurdering av hvilke type arbeidsoppgaver denne skal få. Det er også dokumentert at det å ha flere risikofaktorer til stede samtidig utgjør en enda større fare for alvorlig forløp av COVID-19. Så dersom man har en arbeidstaker som er over 65 år, og i tillegg har andre risikofaktorer, bør man forsøke å unngå pasientnært arbeid med COVID-19 smittede i den fasen som vi er nå.

Risikogrupper:

Basert på opplysninger fra utbruddet i Kina, ser det ut til at følgende grupper har høyere risiko for alvorlig sykdom av covid-19 (koronaviruset):

 1. Eldre personer (>65 år)
 2. Voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte- og karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon)
 3. Personer som røyker har muligens også en høyere risiko for alvorlig forløp av koronavirus-sykdommen

Det er særlig eldre personer med risikofaktorer som kan få alvorlig forløp av covid-19.

Basert på kunnskapen vi har nå, antar vi at risikoen ikke er lik for alle i gruppene nevnt over. Dette gjelder særlig for diabetes, hvor en velregulert diabetes uten senkomplikasjoner, trolig ikke gir økt risiko for alvorlig forløp av sykdom. Det samme kan gjelde for andre kroniske sykdommer som er godt behandlet.

Når det gjelder barn er andelen barn på verdensbasis som er rapportert med påvist infeksjon, har så langt vært lav. Det kan tyde på at barn enten får milde symptomer, eller blir smittet i mindre grad. Er du usikker ta gjerne kontakt med helsesykepleier ved helsestasjonen.

Se oppdatert informasjon på https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

Hjemmekarantene/hjemmeisolasjon

Hjemmekarantene gjelder for:

 • Nærkontakt til person som har fått påvist covid-19
 • I påvente av testsvar dersom du er prøvetatt for Covid 19
 •  Hvis den du bor sammen med har fått påvist covid-19
 •  Personer som har vært i utlandet, også innebefattet Norden. I tillegg har Harstad kommune besluttet at personer som har vært i Oslo, Agder, Vestfold og Telemark, Innlandet, Rogaland, Viken og Vestland ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra og med 10. mars.

Personer som er i karantene og som får symptomer på luftveisinfeksjon skal oppholde seg hjemme inntil man er frisk, og minimum 14 dager etter karantenen startet. For dere som er i «reisekarantene» og er symptomfri, vil det ikke ha noen hensikt å gjennomføre test for å avklare situasjonen da tester tatt hos symptomfrie som hovedregel vil være negative.

Hjemmeisolering gjelder for:

 • Personer som har fått påvist covid-19, men som ikke trenger innleggelse på sykehus.
 • Personer som er i hjemmekarantene og som utvikler symptomer på luftveisinfeksjon.

Ansatte i helse og omsorg må kontakte nærmeste leder snarest mulig hvis de må i karantene eller isolasjon. Egenmelding benyttes i disse tilfellene.

Dersom du har avlagt test og det er mistanke om korona, skal du være i hjemmeisolasjon frem til negativt prøvesvar foreligger. Ved positiv test, skal du være isolert i minimum 7 dager etter symptomfrihet og det skal gjøres individuell vurdering av lege for når isolasjon skal avsluttes.

Andre ting som kan være greit for deg som ansatt i helse og omsorg å vite

Med bakgrunn i stenging av skoler, barnehager og andre tjenester har vi flere ansatte som vi kan disponere ut til helse og omsorgsenhetene etter behov. Vi holder nå på med å få oversikt over antall og hvilke oppgaver de kan gjøre i de ulike avdelingene. Dette betyr at du kan få inn en ny kollega for en periode som kan avhjelpe dere med enkelte oppgaver.

Det er også inngått en sentral avtale mellom Kommunenes sentralforbund og fagforeningene som åpner for at vi en periode kan ta i bruk lengre vakter på inntil 16 timer samt utvidet bruk av overtid. Avtalen åpner også for at vi i en akutt situasjon vil kunne endre arbeidsplanen med 3 dagers varsel. Dette kan komme til å påvirke deg som ansatt i denne krevende perioden vi er inne i.

Siden du som helsepersonell tilhører en av de yrkesgruppene som er ekstra viktig i en slik krise som vi har nå gjelder også følgende bestemmelser:

 • Godkjent ferie kan inndras for ansatte innen helse-, sosial- og omsorgstjenestene, nødtjenestene og for personer i sentrale ledelsesfunksjoner.
 • Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Kostnader vil bli kompensert.

Vedtaket gjelder fra 12. mars kl. 18.00 og foreløpig ut april 2020.

Når det gjelder hvordan du som ansatt skal forholde deg til pasienter som dere mistenker kan ha smitte eller påvist smitte, ber vi deg holde deg oppdatert på Smittevernsprosedyrer for institusjon og hjemmetjeneste som er lagt ut på vår hjemmeside. Disse prosedyrene vil bli løpende oppdatert og det er viktig at du setter deg inn i dette.

Nettbrett for beboere på institusjoner - videomøter med pårørende

Vi har delt ut nettbrett til sykehjemmene og bosentrene. 

Her er en enkel bruksanvisning hva dere ansatte gjør med brettene: 

 • Lad brettet så ofte som mulig.
 • Når det ringer, sjekk at det er pårørende på deres avdeling.
 • Be om legitimasjon over video om dere er usikker på hvem det er.
  Dette kan være et bankkort eller lignende.
 • Viktig: Lås møtet ved å trykke på de tre prikkene nederst til venstre, for at andre ikke kommer inn i samtalen.
 • Vask/desinfiser nettbrettet og utfør håndhygiene mellom hver beboer. Hvis mulig, be beboer utføre håndhygiene også før og etter kontakt med nettbrett.
 • Ved utfordringer, ta kontakt med IKT-brukerstøtte 9750 4444 eller IKT@harstad.kommune.no,
  Kommer det melding om PIN er den 5402 og låsemønster: fra venstre kant til høyre kant øverst - og ned til høyre hjørne.

Se også Nå kan du se og snakke med beboerne på våre...