Harstad kommune forholder seg til råd gitt av Folkehelseinstituttet. Les siden fra Helsenorge.no som har en god oversikt over de mest spurte spørsmålene om korona.


►Utbruddet av britisk koronavariant på Østlandet og konsekvenser for vårt helsepersonell:
Statsforvalteren anbefaler innbyggerne i Troms og Finnmark å unngå reiser som ikke er helt nødvendige til de kommunene som er berørt av utbruddet med det muterte viruset. Unntak kan eksempelvis være hvis det oppstår alvorlig sykdom i nærmeste familie, begravelser m.m.

Helsepersonell som likevel velger å reise til de berørte østlandskommunene, må ha en dialog med sin leder før avreise og hjemkomst for å avklare om de kan komme på jobb etter reisen. Hvis det ikke vurderes som forsvarlig av smittevernhensyn at den ansatte kommer på jobb, skal arbeidsgiver ikke belastes for dette, og den ansatte må eventuelt benytte feriedager eller avspasering.

Helsepersonell som nylig har vært i området skal normalt ikke møte på jobb inntil risikoen er avklart, bør kjenne godt etter eventuelle symptomer, og test for Covid-19 må vurderes. I samråd med nærmeste leder bør det vurderes om man bør unngå pasientnært arbeid/forsterkede smitteverntiltak/vurdere hjemmekontor fremfor å møte fysisk på arbeidsplassen.

Dersom helsepersonell planlegger å få besøk fra de aktuelle østlandskommunene gjelder følgende:

 • avlys besøket hvis besøket ikke er helt nødvendig
 • finn gode løsninger mht å holde god avstand til den besøkende og oppfordre den besøkende til å teste seg på Luftveisklinikken vår
 • reisende skal følge smittevernråd ved reise

Oppsummert fra FHI:

***Personell ved sykehjem skal alltid ha lav terskel for å teste seg etter kriterium 1 og etter kriterium 2. I kommuner eller bydeler med svært høy smittespredning anbefaler vi, forutsatt tilstrekkelig testkapasitet, at sykehjemmene tilbyr regelmessig screening av personellet før oppstart og deretter hver uke, slik at smitte fanges opp tidlig. Tilsvarende anbefales test før oppstart og etter 7 dager for personell som har vært i område med svært høy smittespredning de siste 10 dagene. Personellet kan arbeide mens de venter på prøvesvaret.

 

► Ansatte i helsetjenesten, inklusive nyansatte og vikarer som i løpet av siste 10 dager har vært i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt, skal testes for Covid-19 før de gjenopptar pasientnær arbeid.
Les mer her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/


Klikk her for å lese oppdaterte retningslinjer for besøk i helseinstitusjoner, tilpassede boliger og omsorgsboliger.

Etter råd fra Folkehelseinstituttet, har vi etablert en besøkskomite for besøk i helseinstitusjoner. Besøkskomiteen består av kommuneoverlege, smittevernlege, enhetsleder for heldøgns omsorg, omsorgsfaglig rådgiver og fagutvikler for heldøgns omsorg. Besøkskomiteen kan kontaktes ved spørsmål vedrørende gjeldende retningslinjer for besøk, samt andre saker der helsepersonell eller ledere trenger hjelp til vurdering av henvendelser fra beboere og/eller pårørende. Det er også besøkskomiteen som i samråd med lederne i helse- og omsorg, justerer retningslinjene for besøk i tråd med nasjonale råd og lokale smitteforhold. 

 

Smittevernprosedyrer for helsepersonell (covid-19)

Tiltakskort for helsepersonell oppdateres fortløpende. Endringslogg er tilgjengelig under Nylig endrede dokumenter i Kvalitetshåndboka.

Tiltakskort og andre prosedyrer vedrørende covid-19, er samlet i eget kapittel i Kvalitetshåndboka. Denne er delt inn i 3 områder; Felles, Institusjon og Hjemmetjeneste

 

Veileder for helsetjenester med én-til-én kontakt

Veilederen gir råd om hvordan helsevirksomheter som for eksempel fysioterapeuter og psykologer på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering og spredning av det nye koronaviruset.

Hvem gjelder veilederen for?

Veilederen er førende for innholdet i de grunnleggende kravene til smittevern som gjelder for virksomheter inkludert i § 16 i Covid-19-forskriften:
a) fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
b) kiropraktorer
c) optikere
d) fotterapeuter
e) logopeder
f) psykologer
g) virksomheter som tilbyr alternativ behandling
h) andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp

Veilederen gjelder også for helsetjenesten for øvrig.

Les veilederen her. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19

Når skal du IKKE møte på jobb

Kriterier for testing/Prioriterte indikasjoner for testing av covid-19

Se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/?term=&h=1

Vi vil til enhver tid følge Folkehelseinstituttets testkriterier. Ved manglende testkapasitet, vil vi følge Folkehelseinsituttets prioriteringsliste. 

Nærmere informasjon til gravide , eldre arbeidstakere og ansatte i risikogruppen

Helsedirektoratet anbefaler arbeidsgivere i helse- og omsorgstjenesten å forsøke så langt som mulig å skjerme ansatte i risikogrupper og gravide mot smitte, ved følgende tiltak:

 • Annet personell bør håndtere mest mulig av den direkte kontakten med covid-19 mistenkte eller bekreftede tilfeller. Dette inkluderer prøvetaking. 
 • Personell som er i risikogrupper eller er gravide bør så langt som mulig arbeide med andre pasientgrupper enn pasienter med covid-19. 
 • Ved arbeidssituasjon der eksponering for SARS-CoV-2-smitte ikke kan unngås, anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko

Ansatte som er gravide:  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-for-gravide-og-ammende/

Når det gjelder eldre arbeidstakere over 65 år har Harstad kommune ved folkehelse og smittevernlege gjort følgende vurderinger:

Helsedirektoratet anbefaler arbeidsgivere i helse- og omsorgstjenesten å forsøke så langt som mulig å skjerme ansatte i risikogrupper og gravide mot smitte, ved følgende tiltak:

 • Annet personell bør håndtere mest mulig av den direkte kontakten med covid-19 mistenkte eller bekreftede tilfeller. Dette inkluderer prøvetaking.
 • Personell som er i risikogrupper eller er gravide bør så langt som mulig arbeide med andre pasientgrupper enn pasienter med covid-19.
 • Ved arbeidssituasjon der eksponering for SARS-CoV-2-smitte ikke kan unngås, anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko.
 • Sykemelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig. Tilrettelegging skal gjøres i samråd med arbeidsgiver.

Rådene gjelder helsepersonell, og andre arbeidstagere i helse- og omsorgssektoren som i sin arbeidssituasjon kan ha økt risiko for SARS-CoV-2-smitte, for eksempel renholdere.

Se oppdatert informasjon på https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

Hjemmekarantene/hjemmeisolasjon

Hjemmeisolering gjelder for:

 • de som har fått påvist covid-19, og de som oppfyller kriteriene for sannsynlig tilfelle, men som ikke er så syke at de trenger å ligge på sykehus.

For oppdaterte råd om karantene og isolasjon: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/?term=&h=1

Andre ting som kan være greit for deg som ansatt i helse og omsorg å vite

Det er også inngått en sentral avtale mellom Kommunenes sentralforbund og fagforeningene som åpner for at vi en periode kan ta i bruk lengre vakter på inntil 16 timer samt utvidet bruk av overtid. Avtalen åpner også for at vi i en akutt situasjon vil kunne endre arbeidsplanen med 3 dagers varsel. Dette kan komme til å påvirke deg som ansatt i denne krevende perioden vi er inne i.

Siden du som helsepersonell tilhører en av de yrkesgruppene som er ekstra viktig i en slik krise som vi har nå gjelder også følgende bestemmelser:

 • Godkjent ferie kan inndras for ansatte innen helse-, sosial- og omsorgstjenestene, nødtjenestene og for personer i sentrale ledelsesfunksjoner.

Når det gjelder hvordan du som ansatt skal forholde deg til pasienter som dere mistenker kan ha smitte eller påvist smitte, ber vi deg holde deg oppdatert på Smittevernsprosedyrer for institusjon og hjemmetjeneste som er lagt ut på vår hjemmeside. Disse prosedyrene vil bli løpende oppdatert og det er viktig at du setter deg inn i dette.