Oppdatert: Klikk her for å lese oppdaterte retningslinjer for besøk i helseinstitusjoner, tilpassede boliger og omsorgsboliger.
Etter råd fra Folkehelseinstituttet, har vi etablert en besøkskomite for besøk i helseinstitusjoner. Besøkskomiteen består av kommuneoverlege, smittevernlege, enhetsleder for heldøgns omsorg, omsorgsfaglig rådgiver og fagutvikler for heldøgns omsorg. Besøkskomiteen kan kontaktes ved spørsmål vedrørende gjeldende retningslinjer for besøk, samt andre saker der helsepersonell eller ledere trenger hjelp til vurdering av henvendelser fra beboere og/eller pårørende. Det er også besøkskomiteen som i samråd med lederne i helse- og omsorg, justerer retningslinjene for besøk i tråd med nasjonale råd og lokale smitteforhold. 

Smittevernprosedyrer for helsepersonell (covid-19)

Tiltakskort for helsepersonell oppdateres fortløpende og siste versjon er hele tiden tilgjengelig på denne siden. Alle endringer på tiltakskort loggføres, se Endringslogg for tiltakskort, som ligger under dette avsnittet i artikkelen.

Tiltakskort for helseinstitusjon:

Tiltakskort for hjemmebaserte tjenester:

Prosedyre for personlig smittevernutstyr:

Det er svært viktig at alle ansatte får god opplæring i forhold til på- og avkledning av personlig smittevernutstyr.

Det er derfor utarbeidet en egen prosedyre for på/avkledning av personlig smittevernutstyr.
Se gjerne også på opplæringsvideoen som er utarbeidet av UNN.

Det er utfordringer med tilgangen på nødvendig personlig smittevernutstyr i hele landet. Dette arbeides det aktivt med både nasjonalt og lokalt. Folkehelseinstituttet har laget en oversikt som viser hvilke alternativer som finnes, dersom vi mangler tilgang til anbefalt smittevernutstyr. Klikk her for å se oversikten fra FHI (tabell 2 nederst i artikkelen).

Øvrige prosedyrer for covid-19:

Alle øvrige prosedyrer angående covid-19, finnes i vårt kvalitetssystem. 

Klikk her om du vil se covid-19-prosedyrene i kvalitetssystemet. 

Endringslogg - tiltakskort for helsepersonell

 1. 06.07.20 (Hjemmetjenesten) Oppdatert tiltakskortet for mistanke covid-19. Tilføyd råd om hvem tiltakskortet også gjelder for. 
 2. 06.07.20. Tiltakskort ved bekreftet smitte hos pasient (helseinstitusjon). Lagt til observatør på pkt. 9.
 3. 06.07.20.  Tiltakskort ved mistanke om smittet pasient (helseinstitusjon). Oppdatert pkt. 3 vedr. bruk av personlig smittevernutstyr ved mistenkt tilfelle.
 4. 03.06.20 (Hjemmetjenesten) Oppdatert tiltakskortet for bekreftet covid-19. Tilføyd råd om hvem tiltakskortet også gjelder for. 
 5. 19.06.20 Tiltakskortene for påvist smittet og smitteverntiltak der andre i husstanden til pasienten har (hjemmetjenesten), er oppdatert med  endret ordlyd, presiseringer og rekkefølge. Essensen er det samme. 
 6. 17.06.20 Tiltakskort ved mistanke covid-19 (hjemmetjenesten).  Oppdatert symptomer under pkt 2. Presisering ved negativ test under pkt 6. 
 7.  17.06.20 Tiltakskort ved symptomer på øvrige luftveisinfeksjoner/ forskjølet og det ikke skal tas test (hjemmetjenester). Påført grad av beskyttelsesutstyr under pkt 6.
 8. 15.06.20. Tiltakskort ved mistanke om smittet pasient (helseinstitusjon). Oppdatert symptomer på covid-19.
 9. 20.05.20. Tiltakskort ved mistanke om smittet pasient (helseinstitusjon). Lagt til flere symptomer på covid-19, samt ulik oppfølging ut fra symptomer/ikke symptomer på luftveisinfeksjon og nærkontakt.
 10. 20.05.20. Rutine for på-/avkledning av personlig smittevernutstyr. Kortet ned på tekst, og lagt til bruk av observatør.
 11. 18.05.20. Rutine for på-/avkledning av personlig smittevernutstyr. Lagt til lenke til FHI sin artikkel om bruk av personlig smittevernutstyr dersom det oppstår en mangelsituasjon.
 12. 15.05.20. Tiltakskort ved bekreftet smitte hos pasient (helseinstitusjon). Lagt til info om tiltakskort på systemnivå med lenke, samt utbruddsansvarlig.
 13. 04.05.20. To nye prosedyrer vedr. oppfølging av pasienter med covid-19 er nå lagt i Kvalitetshåndboka; Pasient med covid-19 som har milde eller moderate symptomer og Lindrende behandling ved covid-19 hos pasient. Disse er felles, og gjelder hele helse- og omsorg.
 14. 21.04.20. Tiltakskort ved bekreftet smitte hos pasient (helseinstitusjon). Lagt til lenke til FHI som inneholder mer info om håndtering av døde.
 15. 17.04.20. Tiltakskort for helseinstitusjon. Oppdatert punkter vedr. avfallshåndtering. 
 16. 16.04.20 Tiltakskort ved bekreftet covid-19 hos pasient ( tjenester i hjemmet). Tilført setning om opphevelse av hjemmeisolasjon og punkt om oppfølging av symptomer.
 17. 15.04.20. Rutine for på-/avkledning av personlig smittevernutstyr. Endret rekkefølge på avkledning, ved bruk av hette, tas den av før briller/visir og munnbind.
 18. 13.04.20. Tiltakskort ved mistanke om smittet pasient (helseinstitusjon). Korrigert blandingsforhold for klor. Skal være 1:50 (klor:vann).
 19. 08.04.20. Rutine for på-/avkledning av personlig smittevernutstyr. Lagt til lenke til prosedyre for rengjøring av beskyttelsesbriller og visir (gjelder institusjon). 
 20. 08.04.20. Aktuelle tiltakskort påført link til åpningstid for Pandemitelefon. 
 21. 07.04.20. Tjenester i hjemmet: FHI har utarbeidet nye rutiner for avfallshåndtering i hjemmet. Disse samsvarer ikke med FHI sine avfallsrutiner på legevakt eller institusjon. FHI er kontaktet og de bekrefter at andre kommuner har tatt kontakt om samme problemstilling. Etter dialog med Harstad kommunes smittevernlege forholder vi oss til avfallshåndtering av covid 19 slik vi har gjort. Se tiltakskort.
 22. 07.04.20. Institusjonstjenesten: Forholder seg til samme avfallsrutiner som tidligere. Se tiltakskort. 

Veileder for helsetjenester med én-til-én kontakt

Veilederen gir råd om hvordan helsevirksomheter som for eksempel fysioterapeuter og psykologer på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering og spredning av det nye koronaviruset.

Hvem gjelder veilederen for?

Veilederen er førende for innholdet i de grunnleggende kravene til smittevern som gjelder for virksomheter inkludert i § 16 i Covid-19-forskriften:
a) fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
b) kiropraktorer
c) optikere
d) fotterapeuter
e) logopeder
f) psykologer
g) virksomheter som tilbyr alternativ behandling
h) andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp

Veilederen gjelder også for helsetjenesten for øvrig.

Les veilederen her. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19

Når skal du IKKE møte på jobb

Kriterier for testing/Prioriterte indikasjoner for testing av covid-19

I en situasjon hvor testkapasiteten er større enn behovet vil det være ønskelig å teste alle som kan ha covid-19. WHO definerer det som alle med feber og minst ett tegn på luftveissykdom som for eksempel hoste eller tungpustethet.

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 av (i prioritert rekkefølge) personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, og som er: 
1.  Pasient med behov for innleggelse.
2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon.
3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.
4. Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom*.
5. Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise.
6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.
7. Ny kategori: Andre med mistenkt covid-19.
 
*Alvorlig eller dårlig regulert underliggende sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, sykelig overvekt, kronisk nyresvikt, betydelig nedsatt lungefunksjon mm. Les mer: risikogrupper og deres pårørende.
Kategori 1-3 bør testes på vid indikasjon. Kategori 6-7 bør fortrinnsvis se det an hjemme i 2 døgn før test vurderes.  
Dersom testresultatet er negativt, og det fortsatt er mistanke om covid-19, kan retesting vurderes.
Døde i helseinstitusjon som lege mistenker hadde covid-19, bør testes post mortem for covid-19.
 
Personer uten symptomer bør vanligvis ikke testes. Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger, for eksempel før kirurgiske inngrep i spesialisthelsetjenesten, blant beboere på sykehjem ved smitteoppsporing, samt som ledd i vitenskapelige studier.

Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger.  

Personer uten symptomer skal IKKE testes for covid-19

Nærmere informasjon til gravide , eldre arbeidstakere og ansatte i risikogruppen

Helsedirektoratet anbefaler arbeidsgivere i helse- og omsorgstjenesten å forsøke så langt som mulig å skjerme ansatte i risikogrupper og gravide mot smitte, ved følgende tiltak:

 • Annet personell bør håndtere mest mulig av den direkte kontakten med covid-19 mistenkte eller bekreftede tilfeller. Dette inkluderer prøvetaking. 
 • Personell som er i risikogrupper eller er gravide bør så langt som mulig arbeide med andre pasientgrupper enn pasienter med covid-19. 
 • Ved arbeidssituasjon der eksponering for SARS-CoV-2-smitte ikke kan unngås, anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko

Ansatte som er gravide bør skjermes ut fra et føre-var-prinsipp. Det er spesielt viktig å redusere smitterisiko hvis de også har svangerskapskomplikasjoner eller kroniske sykdommer som kan være forbundet med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Når det gjelder eldre arbeidstakere over 65 år har Harstad kommune ved folkehelse og smittevernlege gjort følgende vurderinger

Helsedirektoratet anbefaler arbeidsgivere i helse- og omsorgstjenesten å forsøke så langt som mulig å skjerme ansatte i risikogrupper og gravide mot smitte, ved følgende tiltak:

 • Annet personell bør håndtere mest mulig av den direkte kontakten med covid-19 mistenkte eller bekreftede tilfeller. Dette inkluderer prøvetaking.
 • Personell som er i risikogrupper eller er gravide bør så langt som mulig arbeide med andre pasientgrupper enn pasienter med covid-19.
 • Ved arbeidssituasjon der eksponering for SARS-CoV-2-smitte ikke kan unngås, anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko.
 • Sykemelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig. Tilrettelegging skal gjøres i samråd med arbeidsgiver.

Rådene gjelder helsepersonell, og andre arbeidstagere i helse- og omsorgssektoren som i sin arbeidssituasjon kan ha økt risiko for SARS-CoV-2-smitte, for eksempel renholdere.

Se oppdatert informasjon på https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

Hjemmekarantene/hjemmeisolasjon

Hjemmeisolering gjelder for:

 • de som har fått påvist covid-19, og de som oppfyller kriteriene for sannsynlig tilfelle, men som ikke er så syke at de trenger å ligge på sykehus.

For oppdaterte råd om karantene og isolasjon: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/?term=&h=1

Andre ting som kan være greit for deg som ansatt i helse og omsorg å vite

Det er også inngått en sentral avtale mellom Kommunenes sentralforbund og fagforeningene som åpner for at vi en periode kan ta i bruk lengre vakter på inntil 16 timer samt utvidet bruk av overtid. Avtalen åpner også for at vi i en akutt situasjon vil kunne endre arbeidsplanen med 3 dagers varsel. Dette kan komme til å påvirke deg som ansatt i denne krevende perioden vi er inne i.

Siden du som helsepersonell tilhører en av de yrkesgruppene som er ekstra viktig i en slik krise som vi har nå gjelder også følgende bestemmelser:

 • Godkjent ferie kan inndras for ansatte innen helse-, sosial- og omsorgstjenestene, nødtjenestene og for personer i sentrale ledelsesfunksjoner.

Når det gjelder hvordan du som ansatt skal forholde deg til pasienter som dere mistenker kan ha smitte eller påvist smitte, ber vi deg holde deg oppdatert på Smittevernsprosedyrer for institusjon og hjemmetjeneste som er lagt ut på vår hjemmeside. Disse prosedyrene vil bli løpende oppdatert og det er viktig at du setter deg inn i dette.

Nettbrett for beboere på institusjoner - videomøter med pårørende

Vi har delt ut nettbrett til sykehjemmene og bosentrene. 

Her er en enkel bruksanvisning hva dere ansatte gjør med brettene: 

 • Lad brettet så ofte som mulig.
 • Når det ringer, sjekk at det er pårørende på deres avdeling.
 • Be om legitimasjon over video om dere er usikker på hvem det er.
  Dette kan være et bankkort eller lignende.
 • Viktig: Lås møtet ved å trykke på de tre prikkene nederst til venstre, for at andre ikke kommer inn i samtalen.
 • Vask/desinfiser nettbrettet og utfør håndhygiene mellom hver beboer. Hvis mulig, be beboer utføre håndhygiene også før og etter kontakt med nettbrett.
 • Ved utfordringer, ta kontakt med IKT-brukerstøtte 9750 4444 eller IKT@harstad.kommune.no,
  Kommer det melding om PIN er den 5402 og låsemønster: fra venstre kant til høyre kant øverst - og ned til høyre hjørne.

Se også Nå kan du se og snakke med beboerne på våre...