Til alle deltagende arkitekter: De premierte i konkurransen er kontaktet. Tusen takk for innsatsen til dere andre.

Siste nytt

23. desember 2011
Juryrapport
Juryrapporten er nå endelig klar.

15. desember 2011
And the winners are...
Juryen for idèkonkurransen har kommet til et resultat i denne spennende konkurransen.

6. desember 2011
Resultatet av idekonkurransen
Resultatet av idekonkurransen offentligjøres den 14. desember på Galleri NordNorge kl 18.00

9. november 2011
Presentasjon med bakgrunn om prosjektet

8. november 2011
Utstilling Galleri NordNorge
Alle forslag som kom inn i idèkonkurransen for Harstad sentrum er utstilt i galleri NordNorge frem til 8 desember 2011.

2. november 2011
Utkastene nå tilgjengelig i elektronisk form
Utkastene er nå tilgjengelig i elektronisk form for nedlasting. Du kan også gi tilbakemelding på hvilke av utkastene du liker best.

31. oktober 2011
10 utkast i Harstad-konkurransen
Norske arkitekters landsborbund (NAL) har pr. 26.10.11 mottatt 10 utkast i den åpne Plan- og idekonkurransen om Harstad sentrum. Antallet er noe lavere enn forventet, og har nok sin årsak i at det for tiden pågår hele 5 åpne konkurranser i Norge, i tillegg til at beskjeftigelsen generelt er ganske høy.

28. oktober 2011
Nysgjerrig på nye ideer for utvikling av Harstad sentrum?
Velkommen til åpning av utstilling av forslag til idèkonkurranse for Harstad sentrum! Galleri Nord-Norge den 1. november kl 18-20!


Ordfører Helge Eriksen

Harstad - kystbyen, terassebyen - midt i Nord-Norge. Omgitt av vakker og variert natur. Fra den lune skjærgård til de ville fjelltoppene.

Nå handler det om byens hjerte eller sjel om du vil - sentrum. Når vi i Harstad sier vi “skal til byen” mener vi der det hele startet for vel 100 år siden. Nede ved Torvet og kaia. For vi er knyttet til sjøen der vi ligger innerst inne i Vågsfjorden.

Vi ønsker oss en sentrumsplan som tar vare på det beste i fortiden, men som samtidig er moderne og fremtidsrettet. Som vitaliserer og gjør det attraktivt å bo og leve i Harstad.

Når vi inviterer til idékonkurranse er det fordi vi vet det er mange fag-miljøer som kan tilføre oss nye ideer og peke på sprennende og kreative løsninger.

For vi vil noe med byen vår. Her er mange planer og prosjekter. En helhetlig sentrumsplan blir et nyttig og nødvendig verktøy i byens videre utvikling.

Vi håper på stor deltagelse i idékonkurransen vi nå inviterer til.

Ordfører Helge Eriksen


Forside åpen idekonkurranse
Last ned Åpen idékonkurranse (PDF)


Harstad kommune følger anbefalt fremgangsmåte fra regjeringen når det gjelder konkurransen, se http://www.regjeringen.no/nn/sub/stedsutvikling/din-veileder-3/arkitektkonkurranser.html?id=524612 samt konkurranseregler fra Norske arkitekters landsforbund (NAL) :

Harstad kommune legger følgende premisser til grunn ved utlysning av konkurransen:

Overordnet planer/Kommuneplan

Kart- og bildemateriell

Spørsmål og svar:

 Det er en rekke pågående prosjekter som berører sentrumsutviklingen i Harstad:

 1. Vegpakke Harstad
  Hvordan veg- og trafikkutfordringene i Harstad kan løses ble i dag presentert i Konseptvalgutredninga for Harstad.
  http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/rv83harstad
 2. Planprogram for reguleringsplan for Larsneset
  Kjøpesenter Nord AS ønsker å tilrettelegge for en utvidelse av kjøpesenteret Amfi Bertheus i Harstad sentrum. Utbyggingsplanene omfatter også en vurdering av omlegging av riksveien forbi Torvet, etablering av ny allmenning, vurdering av ny terminal for bussene samt regulering av kaiområdene for bl.a. hurtigruta og hurtigbåtene.
  http://www.harstad.kommune.no/kunngjoering-offentlig-ettersyn-planprogram-for-reguleringsplan-larsneset.4922253-180077.html
 3. Harstad ren havn
  Omfattende miljøundersøkelser av Harstad havn har avdekket svært høye nivåer av miljøgifter i bunnsedimentene. Harstad kommune har derfor i samarbeid med staten startet et prosjekt for å rydde opp i de forurensede sedimentene, samt å planlegge tiltak for å hindre tilsig og spredning av skadelige miljøgifter.
  http://www.harstad.kommune.no/prosjekt-ren-harstad-havn
 4. Rådhus
  Rådhuskvartalet fremstår i dag som et dårlig fysisk fungerende rådhus for publikum og kommunens administrasjon. Rådhusene har dårlig adkomstmulighet og mangler en bygningsmessig løsning for å gi byens innbyggere en god service. Løsningen finnes gjennom tre alternative løsninger. (se alternativer markert i konkurranseområdet):
  a) Bygge et nytt rådhus på en annen tomt
  b) Bygge et nytt rådhus på dagens tomt.
  c) Delvis renovering/ombygging/påbygging av noen av dagens bygninger. I denne forbindelse vurderes rådhus 1B å ikke ha noen restverdi og må rives.
  Forstudie nytt rådhus
 5. Gammelbrygga
  Det er fremmet reguleringsplan for Nybrygga Havnegata 23 B, mottatt 16.10.2010.
  Vedtak Kommunestyret - 16.12.2010:
  1. Kommunestyrets vedtak av 25.03.2010 oppheves.
  2. Planforslaget avvises og legges ikke ut til offentlig ettersyn, da det ikke tilfredsstiller kommunestyrets vedtak av 25. mars 2010. Med hjemmel i pbl § 12-11 fremmes ikke forslag til reguleringsplan for Nybrygga Havnegata 23 B, mottatt 16.10.2010Administrasjonen forbereder sak til planutvalget om midlertidig forbud mot tiltak, jfr.Pbl § 13-1.
  Saksdokument: Gammelbrygga
  Saksdokument: Gammelbrygga 2
  Kart: Gammelbrygga
 6. Stien langs sjøen
  http://www.stienlangssjoen.no

I starten av planarbeidet kan det være til hjelp og inspirasjon å forestille seg hvordan en ønsker byen skal framtre i et lengre perspektiv og beskrive dette framtidsbildet, verbalt eller visuelt. Idékonkurranse vil gi innspill og ideer til den videre sentrumsutviklingen for Harstad. Det er imidlertid en sentrumsplan som gir bestemmelser og retningslinjer for Vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer, grønnstruktur og vann, Byrommene, Forebygging av kriminalitet og hærverk, Boliger og oppvekstmiljø, Handel og service, Kultur og offentlige institusjoner, Trafikk og gatebruk.

Sentrumsplanarbeidet vil etter planen starte i starten av 2012, forutsatt finansiering fra kommunestyret.

Veileder for sentrumsutvikling vil legge til grunn for arbeidet med sentrumsplan: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2000/t-1322-sentrumsutvikling2.html?id=87555