Les planen her. 

Harstad har som visjon å være «Attraktiv hele livet», og for de fleste er det å vokse opp i Harstad en god og positiv opplevelse. Harstad tilbyr barnehager og skoler med høy kvalitet, et mangfoldig idretts- og kulturliv, og et godt tiltaksapparat ved behov.  

Harstad er den første byen i Norge som har fått status som Safe Community. Å være godkjent som trygt lokalsamfunn forplikter, og innebærer å ha særlig fokus på sikkerhet og forebygging, samt gode samarbeidsrutiner internt og eksternt. 

Barnehage, skole og kultur er viktige arena i barnas oppvekst. Det å lære, bli utfordret, oppleve samhold, bli sett og være del av et sosialt fellesskap er for de fleste en kilde til mestring og trivsel. Det vil likevel alltid være noen som, av ulike årsaker, faller utenfor. For denne gruppen er det viktig å bli møtt et koordinert og godt utbygd hjelpeapparat, som også har fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. 

Migrasjonen som følge av uroligheter i verden forplikter Norge som nasjon og også Harstad kommune, både i forhold til kapasitet og innhold. I Harstad møter vi denne utfordringen ved å forsterke allerede etablerte strukturer, slik at våre nye innbyggere kan inkluderes og integreres best mulig.  

Et inkluderende oppvekstmiljø betyr at man blir verdsatt for den man er, og ikke blir diskriminert eller stigmatisert på grunn av sosial bakgrunn, økonomi, (psykososial og fysisk-) funksjonsevne, etnisitet, utseende, språk og/eller religion. 

Denne oppvekstplanen har navnet «Inkluderende oppvekst». I dette ligger en forventning om å bli inkludert, og vår forpliktelse til å inkludere. 

Høringsfrist er 15.10.19. Planen fremmes så til politisk behandling i Utvalg for oppvekst og kultur 30.10.19 og kommunestyret 21.11.19. Eventuelle merknader må være innsendt senest 15.10.2019 til Harstad kommune på e-post til postmottak@harstad.kommune.no. Merknaden må være merket med oppvekstplan.

Spørsmål kan rettes til: Mariann Elise Førli Karlsen, mariann.karlsen@harstad.kommune.no eller mobil 917 69 148.

Prosjektansvarlig er kommunalsjef for oppvekst og kultur Henry Andersen, 907 72 499.