Last ned forslaget til planen her

Utvalg for oppvekst og kultur vedtok denne uka å legge forslag til strategisk plan for kultur 2019-2030 for Harstad kommune ut til høring.

- Kulturplanen skal være et verktøy som benyttes både politisk og administrativt for videre utvikling av kulturfeltet i Harstad mot 2030. Den skal være retningsgivende ved prioritering av innsatsområder, initiativ og vedtak. Det er et mål at kulturplanen skal skape engasjement, og være et dokument som aktivt brukes gjennom planperioden sier kulturrådgiver i Harstad kommune, Maren Aurebekk.

Bred prosess

Det har vært lagt vekt på å gjennomføre en bred og involverende planprosess. Gjennom åpent innspillsmøte og skriftlige innspillsrunder har det vært lagt opp til god medvirkning i prosessen.

- Det har også blitt gjennomført dialogmøter med det frivillige kulturlivet, profesjonelle aktører, festivaler, kulturinstitusjoner og kommunens kulturtjenester. Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av analyse av de innkomne innspillene gjennom hele prosessen, sier Aurebekk.

Blant de overordnede forslagene er at Harstad kommune skal undersøke mulighetene for å:

  • utvikle en sterkere og mer synlig kulturadministrasjon
  • opprette et kommunalt kulturfond
  • stimulere og legge til rette for opprettelse og drift av Harstad kulturråd

Det er også satt opp som mål å sammen med Festspillene i Nord-Norge se på muligheten for å etablere en ordning med kunstnerresidens i Harstad, Artist in residence. I forslaget ligger det også å være en aktiv samarbeidspartner i utviklingen av et nasjonalt senter for Outsider Art med tilhørende kunsthall i Harstad. Det er også et mål å bli bedre til å formidle fribyordningen i Harstad, men fortsette å være ledende på verdensbasis.

Høringsfrist

Kulturenheten i Harstad kommune har hatt sekretariat med kulturrådgiver som prosjektleder.  Arbeidsgruppen har bestått av kommunens kulturrådgiver, leder for kulturenheten, leder for Harstad bibliotek, direktør for Harstad kulturhus og avdelingsleder for Stiftelsen Sør-Troms museum. Styringsgruppen har bestått av prosjektleder, kommunalsjef for oppvekst og kultur, leder for kulturenheten, utvalgsleder for oppvekst og kultur, ordfører samt opposisjonsleder.

Høringsfrist er 13.12.19. Planen fremmes så til politisk behandling i Utvalg for oppvekst og kultur  og kommunestyret. Eventuelle merknader må være innsendt senest 13.12.2019 til Harstad kommune på e-post til postmottak@harstad.kommune.no. Merknaden må være merket med kulturplan.

Spørsmål kan rettes til:
- Prosjektleder, kulturrådgiver i Harstad kommune Maren Aurebekk, maren.aurebekk@harstad.kommune.no, mobil 911 53 182.

Prosjektansvarlig, kommunalsjef for oppvekst og kultur Henry Andersen, 907 72 499.