Harstad kommunestyre vedtok i mars 2011 lokale retningslinjer for behandling av saker etter lov om motorferdsel utmark (LOV-1977-06-10-82) og tilhørende forskrift (FOR-1988-05-15-356). disse har senere ikke vært revidert.

Retningslinjene er tilpasset Harstad kommune og skal gi føringer for beslutningsprosessen i saksbehandlingen, administrativt og politisk. Retningslinjene skal gi føringer for kommunens tolkning av lov om motorferdsel i utmark og tilhørende forskrifter.

Retningslinjene skal samtidig være et hjelpemiddel, i tillegg til rundskriv MD-T-1/96 og T-6/09 og senere rundskriv på området.

Målet med å innføre egne retningslinjer, var å gi saksbehandlere, beslutningstakere og politikere en mest mulig ensartet forståelse av lov m/tilhørende forskrifter og gjeldene rundskriv. Retningslinjene skal også gi den enkelte søker en oversikt over gjeldende regler og kommunens praktisering av regelverket.

Retningslinjene har ikke vært revidert siden 2011. Harstad formannskapet vedtok derfor høsten 2019 at retningslinjene skulle revideres, sendes ut på høring og behandles i løpet av 1.halvår 2020.

Høringsfrist: 20.mai 2020

Høringsuttalelser skal være skriftlig og sendes til Harstad kommune, postmottak 9479 Harstad, eller pr e-post til: postmottak@harstad.kommune.no.

Alle innspill/høringsuttalelser bes merket: 2019/5072.

Forslag til nye retningslinjer finner du ved å klikke på vedlegg under.

Høringsforslaget er også lagt ut i Servicetorget på Rådhus 1.