I henhold til § 3 i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, skal det fastsettes overordna retningslinjer for prioritering av søknader. Retningslinjene skal utarbeides i dialog mellom Fylkesmannen, kommunene og næringsorganisasjonene i skogbruket lokalt.

Kommunene har ansvar for prioritering av tiltak innenfor disse formål, oppfølging og kontroll. Kommunenes flerårige tiltaksstrategier forutsettes som tidligere å omfatte alle tiltak innen nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Bestemmelsene i forskrift om tilskott til nærings- og miljøtiltak i skogbruket ligger til grunn for behandling av søknader om tilskott. Forskriften inneholder bestemmelser som omhandler skogsvegbygging og drift med taubane, hest og annet:

Harstad kommune ønsker å gi tilskudd til førstegangstynning i barskog jfr. § 8. Dette for å heve kvaliteten på framtidsvirke, men også for å unngå at hele gran bestand blir levert som energivirke. Det gis ikke driftstilskudd til avvirking av barskog som ikke er hogstmoden.

For mer info, se på vedlagt plan - Overordnede retningslinjer for prioritering av søknader om tilskott til bygging av skogsveger og drift med taubane, hest og annet i Harstad kommune, for perioden 2020 – 2024.

Høringsuttalelser sendes skriftlig til Harstad kommune ved areal- og byggesakstjenesten innen 4. mai 2020.

Etter høringsfristens utløp vil innspill og merknader bli behandlet som politisk sak.

Vedlegg:

Overordnede retningslinjer for prioritering av søknader om tilskott til bygging av skogsveger og drift med taubane, hest og annet i Harstad kommune, for perioden 2020 – 2024.